Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/15-01/35

URBROJ: 238/07-03-04/04-15-1

Dugo Selo, 12. lipnja 2015. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

10. sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

u četvrtak, 18. lipnja 2015. godine u 07:30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1.

Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

Predsjednik

Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

Dostaviti:

1.

Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7

2.

Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23

3.

Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37

4.

Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44

5.

Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26

6.

Stipo Velić, ovdje

7.

Vlado Kruhak, Dugo Selo, Josipa Zorića 133

8.

Pavo Jakovljević, ovdje

9.

Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17

10.

Mladen Šestan, ovdje

11.

Marica Knezić, ovdje

12.

Sredstvima javnog priopćavanja

13.

Evidencija, ovdje

14.

Pismohrana, ovdje

Skip to content