U četvrtak, 05. srpnja.  2018. godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika s 10. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. god.
 5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god.
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
 7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu  
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
 10. Izvješće o  poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o.  za  2017. god.
 11. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.  za  2017. god.
 12. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije  d.o.o.  za 2017. god.
 13. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2017. godinu
 14. Izvješće o radu  Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2017. godinu
 15. Izvješće o radu  Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2017. godinu
 16. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2017. godinu 
 17. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
 18. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Pastoralnog centra
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.
 20. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo 
 21. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content