Savjet mladih

KLASA: 021-05/17-01/14

URBROJ: 238/07-09-04/04-17-1

 

Dugo Selo, 13. ožujka 2017. godine

 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

 

 

S A Z I VA M

12. SJEDNICU SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

 koja će se održati

u petak, 17. ožujka  2017.  godine,  s početkom u 18,00  sati

u Gradskoj vijećnici  

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

2. Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih za 2016. godinu

 

3. Prijedlog Financijskog izvješća Savjeta mladih za 2016. godinu

 

4. Dogovor oko projekta “Tribina – Živi zdrav život”

 

5. Izvješće o realizaciji projekta “Valentinovo je u Gradu”

 

6. Razno

 

 

DOSTAVITI:

 

Ø   članovima Savjeta

Ø  gradonačelniku

Ø   zamjenicima gradonačelnika

Ø  predsjedniku Gradskog vijeća

Ø  pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Ø  pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ø  predstavnicima javnog priopćavanja

Ø  pismohrana, ovdje

   

Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, v. r.

 

Skip to content