Gradsko vijeće

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb

 KLASA: 021-05/17-01/79

URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

Dugo Selo, 15. prosinca 2017. god.

 

Na temelju članka 40. i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

 sjednicu ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. godine, s početkom u 8.30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

1. Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu

 

2.  Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

 

3. Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

 

4. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu

 

  5. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
   

 

7. Razmatranje prijedloga  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

8. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

9. Pitanja i prijedlozi

 

 

Predsjednica

Odbora za društvene djelatnosti

i socijalnu skrb

 

dr.med. Sunčana Žuteković, spec. radiolog, v.r.

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:
1. Sunčana Žuteković, Dugo Selo, Zagrebačka 89
2. Bojan Rađenović, Dugo Selo, Koranska 11
3. Marina Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4. Petra Jurić, Dugo Selo, Ulica II. gardijske brigade 1
5. Lucija Križić, Dugo Selo, Ulica Ivana Gorana Kovačića 5
6. Nenad Panian, ovdje
7. Nikola Tominac, ovdje
8. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
9. Veljko Bertak, ovdje
10. Predstavnicima javnog priopćavanja
11. Evidencija, ovdje
12. Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content