Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/14-01/25

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

 

Dugo Selo, 05. lipnja 2014. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

 

5. sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

u srijedu, 11. lipnja 2014. godine u 07:30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2013. godinu
   
  IZVJESTITELJ: mr. Miljenko Brezak

 

 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu.
   
  IZVJESTITELJ: mr. Miljenko Brezak

 

 

 

    Predsjednik

Odbora za financije i proračun

 

    Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

 

 

DOSTAVITI:

 

 1.  Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7
 2.  Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23
 3.  Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37
 4.  Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44
 5.  Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26
 6.  Stipo Velić, ovdje
 7.  Vlado Kruhak, ovdje
 8.  Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11
 9.  Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17
 10.  Mladen Šestan, ovdje
 11.  mr. Miljenko Brezak, ovdje
 12.  Marica Knezić, ovdje
 13. Sredstvima javnog priopćavanja
 14.  Evidencija, ovdje
 15.  Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content