Search
Close this search box.

7. SJEDNICA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

Savjet mladih

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 238/07-09-04/04-16-1

Dugo Selo, 29. siječnja 2016. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

S A Z I VA M

7. SJEDNICU SAVJETA MLADIH

GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u srijedu, 03. veljače 2016. godine, s početkom u 18,00 sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d :

1.

Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

2.

Dogovor oko nadolazećih projekata:

1. Valentinovo je u gradu – Filmska večer

2. Sportske aktivnosti

3. Ja sam za ples

4. Tribina za mlade – Prevencija nasilja nad djecom i mladima

3.

Razno

Predsjednica

Savjeta mladih

Maja Matijaš, v. r.

DOSTAVITI:

  • članovima Savjeta

  • gradonačelniku

  • zamjenicima gradonačelnika

  • predsjedniku Gradskog vijeća

  • pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

  • predstavnicima javnog priopćavanja

  • evidencija, ovdje

  • pismohrana, ovdje

Skip to content