U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, Dugo Selo, održati  će se 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni tekstualnog dijela Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela
 4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela
 5. Prijedlog Odluke o donošenju XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 6. Prijedlog Odluke o donošenju XII. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
 7. Prijedlog Odluke o izradi XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini
 9. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 10. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
 11. Prijedlozi i informacije

 

Skip to content