U četvrtak, 31. ožujka 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, Dugo Selo, održati  će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o mirovanju mandata gradskim vijećnicima i početku obnašanja dužnosti zamjenice gradske vijećnice 
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Dugog Sela u 2021. godini 
 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu 
  ~ Mišljenje Odbora za financije i proračun
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu 
  ~ Mišljenje Odbora za financije i proračun 
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  ~ Mišljenje Odbora za komunalne djelatnosti 
 7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  ~ Mišljenje Odbora za komunalne djelatnosti
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  ~ Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
  ~ Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 11. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 7000/100000 dijela k.č. broj 2500/1, k.o. Dugo Selo II
 13. Prijedlog Zaključka o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata prikupljanjem pisanih ponuda
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 720/2, k.o. Dugo Selo II
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 55/1 i k.č. broj 56/1, k.o. Dugo Selo I
 16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na kč. broj 115, k.o. Leprovica
 17. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine označene kao k.č. broj 2499/1, k.o. Dugo Selo II
 18. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za razdoblje do kraja 2027.
 19. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 20. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 21. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2021. godinu
 22. Prijedlog Odluke o donošenju XV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uredenja zone Centar naselja Dugo Selo
  ~ Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
 23. Prijedlog Odluke o izradi XVI. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  ~ Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
 24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
 25. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Ulica 53. samostalnog bataljuna Hrvatske vojske Dugo Selo
 26. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Vrapčeva ulica
 27. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Hrvačić
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
 29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Strukturu i Plan upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
 30. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
 31. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu stipendija
 32. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe građana
 33. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva

 

Skip to content