Gradsko vijeće

   Predsjednik

KLASA: 021-05/19-01/11
URBROJ: 238/ 07-01-04/01-19-2

Dugo Selo, 13. ožujka 2019. god.

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA  GRADA DUGOG SELA
                                                                                  – svima –

 

PREDMET: Dopuna dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća

– Prijedlog, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljam Vam prijedloge gradonačelnika Grada Dugog Sela za dopunom dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana za četvrtak, 14. ožujka 2019. godine, sljedećim točkama:

  1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Elaborata o opravdanosti proširenja djelatnosti Glazbene škole Dugo Selo
  2. Prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće”
  4. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 191, k.o. Dugo Selo I

Materijali za navedene točke dostavljaju se u prilogu ovog dopisa.

 

S poštovanjem,

Predsjednik

Gradskog vijeća

Darjan Budimir, mag.iur.

 

Skip to content