https://europa.eu/european-union/index_hr  https://strukturnifondovi.hr/

 

Naziv projekta: 

GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

KLASA: 361-01/18-03/02

URBROJ:238/07-05/01-18-15

Priopćenje za javnost

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0077 provodi se Energetska obnova zgrade gradske uprave Ulica Josipa Zorića 1., Dugo Selo.

Ukupni prihvatljivi troškovi su 3.261.745,99 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.677.597,99 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Sredstva se dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

CILJEVI PROJEKTA: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (59,7%):

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

OPIS PROJEKTA:

Problem koji se projektom želi riješiti je provedba mjera energetske obnove u cilju postizanja energetskih ušteda kroz smanjenja potrošnje energije za grijanje/hlađenje u zgradi javne uprave

te kao krajnji cilj ostvarenje financijskih ušteda vlasnicima kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno smanjenje utjecaja na okoliš doprinos poboljšanju kakvoće okoliša.

Predmet projekta je

a) provođenje mjera energetske učinkovitosti:

• Poboljšanje termoizolacije vanjskih zidova

• Poboljšanje termoizolacije stropa prema negrijanom tavanu

• Zamjena postojeće vanjske stolarije ugradnjom nove

• poboljšanje postojećeg sustava hlađenja / grijanja

• modernizacija rasvjete

b) ugradnja Fotonaponskih panela

Obzirom da građevina ulazi u D energetski razred kombinacijom građevinskih mjera prelazi u energetski razred C sa Qh,nd,rel = 65%

Ukupna isporučena primarna energija za zgradu javne uprave prije energetske obnove 443.744,80 Kwh/a a nakon energetske obnove i implementiranja fotonaponske elektrane biti će

201.852,20 što predstavlja smanjenje od 241.892,60 Kwh/a = 54,51%

Emisija onečišćujućih tvari CO2 prije obnove je 94,12 t/god a nakon energetske obnove i implementiranja fotonaponske elektrane biti će 47,02 t/god što predstavlja smanjenje od 47,10

t/god = 50,04% čime projekt adresira i pridonosi ostvarenju cilja 2. Strategije Europa 2020- Klimatske promjene i energetska održivost:

• emisije stakleničkih plinova smanjene su za 20% (ili čak 30 %, uz odgovarajuće uvjete) u odnosu na 1990.

• 20 % energije crpi se iz obnovljivih izvora

• energetska učinkovitost povećana je za 20%

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje (QH,nd) prije energetske obnove [kWh/god] = 326.880,60 a godišnja potrebna toplinska energija za grijanje (QH,nd) nakon energetske

obnove [kWh/god] = 131.743,20 što čini smanjenje od [kWh/god] = 195.137,40 odnosno projektiranu uštedu od 59,70%.

Projekt osim programiranih ušteda koristi za ciljne skupine ima i širi društveni značaj gledajući s aspekta ekologije zato je vrijedno uložiti sredstva EU u ovaj projekt.

Projektom se financira obnova u javnoj ustanovi koja obavlja arhivnu, upravnu i uredsku djelatnosti u kojoj su ciljne skupine građani, zaposlenici (110 osoba) u osmosatnom radnom

vremenu u službama Državna geodetska uprava, Ministarstvo financija, Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja, Zagrebačka županija,

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Općina Brckovljani, zaposlenici i korisnici restorana.

Kontakt osoba:
Dean Dragičević, mag.oec.
Pročelnik UO za gospodarstvo i financije
Mail: dean.dragicevic@dugoselo.hr
Mob: +385 99 534 04 63
Tel: +385 1 2780 281

 

Skip to content