Javnost je bila uključena kod izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola odnosno  ti akti stavljeni su javnosti na raspolaganje, sukladno odredbama iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)  temeljem kojih su  izdane lokacijske i građevinske dozvole odnosno potvrde glavnih projekata, kao  i odredbama  Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji koji su stupili na snagu 01. siječnja 2014., obzirom da se postupak provodio sukladno Zakonu.

Sukladno tome, nadležno upravno tijelo je kod izdavanja lokacijske dozvole,  pozvalo  na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta tijela i/ili osobe određene posebnim propisima za izdavanje lokacijske dozvole.

Upravno tijelo je  prije izdavanja lokacijske dozvole stranci pružilo mogućnost uvida u idejni projekt radi izjašnjavanja. Kod ishođenja svake lokacijske dozvole, neposredni susjedi vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče s građevinskim česticama obuhvaćenih planiranim zahvatom, pozvani su u postupku ishođenja lokacijske dozvole pozivom objavljenim u sredstvima javnog priopćavanja da izvrše uvid u Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole.

Elaborati zaštite okoliša ili Studije utjecaja na okoliš koje su predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljuju se na mrežnim stranicama upravnog tijela odnosno ministarstva koje je izdalo dozvolu i objavljeni su najmanje trideset (30) dana.

Sukladno tome, Elaborat zaštite okoliša za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo (iz 2016. godine), a kojim je opisan obuhvat i  dana specifikacija novih građevina i građevina koje će se rekonstruirati na sustavu odvodnje Rugvica-Dugo Selo, bio je dostupan na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode:

http://www.mzoip.hr/doc/elaborat_zastite_okolisa_89.pdf

Lokacijske i Građevinske dozvole (ZIP datoteka 100MB)

Rješenja ministarstava (ZIP datoteka 10 MB)

Skip to content