Datum objave: 15.02.2021


KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 238/07-05/01-04-21-6

Dugo Selo, 12. veljače 2021.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela objavljuje

 IZMJENU JAVNOG NATJEČAJA

za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni  probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

KLASA: 112-01/21-01/01, URBROJ: 238/07-05/01-04-21-6 od 10. veljače 2021. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Dugo Selo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto viši stručni suradnik – 1 izvršitelj, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br.12/2021 dana 10. veljače 2021. godine i na web stranici Grada.

 

U dijelu teksta javnog natječaja koji se odnosi na dokaze koji su kandidati obavezni priložiti, brišu se riječi „dokaz o završenom specijalističkom programu u području javne nabave (važeći certifikat iz područja javne nabave)“.

 

U dijelu teksta javnog natječaja koji se odnosi na rok za dostavu prijava na javni natječaj mijenjaju se riječi „u roku od 8 dana“ riječima „u roku od 15 dana“.

 

Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene.

 

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice

 

Zvjezdana Budor Klarić, dipl.oec.v.r.

Izjava – PODACI

Skip to content