Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 64. Statuta Grada Dugog Sela (“Službeni glasnik Grada Dugog Sela”, broj 1/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj /15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 07/2015) Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 29.12.2015. godine raspisuje

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti u 2016. godini

Članak 1.

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične udruge koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe od interesa za Grad Dugo Selo.

Članak 2.

Grad Dugo Selo na temelju ovog Natječaja udrugama iz članka 1. koje će zadovoljiti tražene kriterije dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Dugog Sela za 2016. godinu.

Članak 3.

Prioritetna područja i aktivnosti programa/projekata su:

  1. programi/projekti unapređenja zdravlja i prevencije bolesti
  2. programi od socijalnog značenja
  1. socijalnog i humanitarnog značenja
  2. prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži
  3. programi/projekti socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje i kvalitete života osoba s invaliditetom
  4. programi/projekti zdravstvene i socijalne zaštite te poboljšanje življenja umirovljenika.

Članak 4.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 280.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna.

VAŽNA NAPOMENA: TRAŽENI IZNOS NE SMIJE BITI MANJI OD NAJMANJEG NITI VEĆI OD NAJVEĆEG, U SUPROTNOM PRIJAVA ĆE SE ODBITI IZ ADMINISTRATIVNIH RAZLOGA ( NEPOŠTIVANJA UVJETA NATJEČAJA).

Članak 5.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela, a završava 28.01. 2015. godine.

Članak 6.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Natječaja, ali samo jedan projekt po prioritetnom području Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, te koja je podnijela zahtjev za usklađenje udruge sa novim Zakonom o udrugama ( ukoliko to nije vidljivo i objavljeno u Registru udruga, udruga mora dostaviti dokaz da je predala zahtjev za usklađenje Statuta) i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Dugog Sela zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u zdravstvenoj, socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti , koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Dugom Selu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Udruga mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Članak 7.

Nakon provjere administrativnih kriterija Natječaja navedenih u članku 6. ovog Natječaja, procjenjivat će se kvaliteta projekata, pri čemu će se bodovati iskustvo i kapaciteti udruge za provođenje aktivnosti, relevantnost projekta/programa u odnosu na prioritete Natječaja, kvaliteta priloženog proračuna, te važnost projekta za lokalnu zajednicu.

Detaljnije informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Članak 8.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela (www.dugoselo.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

GRAD DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 1

10370 DUGO SELO

S naznakom „Natječaj za udruge za 2016. godinu“

Članak 9.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr, najkasnije do 21.01.2016. godine.

KLASA:023-01/15-01/286

URBROJ: 238/07-01-05/03-15-1

Dugo Selo, 29.12.2015.

Gradonačelnik

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.

Dokumentacija za natječaj (ZIP datoteka)

Skip to content