KLASA: 112-01/18-01/08

URBROJ: 238/07-01-05/04-18-6

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), gradonačelnik Grada Dugog Sela, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državaljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom i
 • poznavanje rada na računalu.

 

Uvjet magistra odnosno stručnog specijalniste ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu odgovarajuće struke, sukladno članku 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 74/10. i 125/14.)

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarjuće stručne spreme i struke.

 

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 5 godina – dostaviti sljedeće:
 1. elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigaranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
 2. potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu ili rješenje o rasporedu iz kojih mora biti vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (npr. pismeni dokaz poslodavca, preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na  informatičku pismenost)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga kandidat posjeduje
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj
 • vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka koja se može preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela dugoselo.hr ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Josipa Zorića 1/potkrovlje-soba 3.

 

Sva tražena dokumentacija osim uvjerenja o nekažnjavanju dostavlja se u neovjerenom presliku.

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju te dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (preslik rješenja, odnosno potvrde ili uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz (potvrda ili uvjerenje HZZ-a) da je nezaposlen.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, protiv koje obavijesti nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama, na adresu GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije“, neposredom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere znanja rada na osobnom računalu).

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju ili intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavljeni su na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Grad Dugo Selo pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne izvršiti izbor, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, a bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Gradonačelnik

 

Nenad Panian, dr.med.dent.v.r.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE PROČELNIKA

UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

 

 

RADNO MJESTO: PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

 

Opis poslova: Upravlja radom Upravnog odjela u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima. Organizira i koordinira rad Upravnog odjela, raspoređuje zadatke i poslove te daje upute za rad. Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz oblasti razvoja i gospodarstva, koji se odnose na poduzetnišvo, obrt, poljoprivredu, šumarstvo, trgovinu, lov, ribolov, prati rad trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Obavlja stručne poslove u pripremi Odluke o porezima. Odgovara za rad Upravnog odjela i pravodobno obavljanje poslova. Izrađuje upute za izradu Proračuna Grada Dugog Sela. Priprema i sudjeluje u izradi Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna, te izrađuje izvješća i informacije o izvršenju Proračuna tijekom godine. Priprema nacrte odluka i drugih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika. Obavlja i druge stručne poslove iz oblasti gospodarstva i financija te sudjeluje u radu Kolegija. Obavlja i druge stručne poslove temeljem odluka Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Obavlja i druge stručne poslove po nalogu Gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća. Podnosi izvješće Gradonačelniku o izvršenju poslova iz djelokruga Upravnog odjela.

 

Podaci o plaći: Plaću čini umnožak koeficijenta za obračun plaće za radno mjesto pročelnika određen člankom 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 9/10., 6/11. i 2/12.) i osnovice za izračun plaće koja je određena Odlukom o utvrđivnju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • provjeru praktičnog rada (provjeru znanja rada na osobnom računalu),
 • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere znanja rada na osobnom računalu).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

 1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

 1. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 2. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

(NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)

 1. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)
 2. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
 3. Zakon o koncesijama (NN 69/17)

 

 

 

 

 

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz Natječaja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na Natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o proračunu, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o koncesijama. Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti najviše 9 bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Ukoliko se pojedini kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a kandidatov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje maksimalno 30 minuta, a sastoji se od provjere poznavanja rada u programu MS Excel i programu MS Word i poznavanju korištenja WEB i e-mail servisima. Za provjeru znanja rada na osobnom računalu kandidat može dobiti najviše 1 bod.

Nakon pisanog testiranja i provjere poznavanja rada na računalu, kandidati pristupaju intervjuu koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja – najmanje 4,5 boda te provjere znanja rada na osobnom računalu – najmanje 0,5 bodova).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Dugo Selo. Rezultati intervjua boduju se sa najviše 5 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarnih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu.

Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata Povjerenstvo dostavlja gradonačelniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika, ne može izjaviti žalbu, ali može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobosti bit će objavljen najmanje 5 dana prije prethodne provjere znanja i sposobnosti na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome tekstu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Napomena:

NATJEČAJ je objavljen u “Narodnim novinama” broj 49/2018 od  30. svibnja 2018. godine

 

Skip to content