Na temelju Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 5/14), Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izradu idejnog rješenja izgleda i oblika Javnih priznanja Grada Dugog Sela

1.  Predmet natječaja je izrada idejnog rješenja Javnih priznanja  Grada Dugog Sela:
– Nagrada  Grada Dugog Sela za životno djelo (Povelja),
– Godišnja nagrada Grada Dugog Sela (Povelja),
– Počasni građanin Grada Dugog Sela (Povelja) i
– Zahvalnica Grada Dugog Sela.

2. Idejno rješenje mora sadržavati:
– tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, GRAD DUGO SELO
– grb Grada Dugog Sela
– tekst: dodjeljuje „NAZIV JAVOG PRIZNANJA“
– ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se javno priznanje dodjeljuje
– za javno priznanje „Godišnja nagrada Grada Dugog Sela“: područje iz kojeg se dodjeljuje (gospodarstvo, znanost, kultura, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, sport i tehnička kultura, promicanje ljudskih prava, zaštita okoliša te druga područja društvenog i gospodarskog života)
– za javna priznanja „Nagrada  Grada Dugog Sela za životno djelo“, „Počasni građanin Grada Dugog Sela“ i „Zahvalnica Grada Dugog Sela“: naznaku razloga dodjele javnog priznanja
– mjesto i datum
– ime i prezime i potpis Gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

3. Idejno rješenje mora udovoljiti umjetničkim i proizvodnim standardima.

4. Idejno rješenje može sadržavati geografska, kulturna i povijesna obilježja Grada Dugog Sela.

5. Natječaj će se objaviti na web stranici Grada Dugog Sela i u lokalnom glasilu Dugoselska kronika.
Natječaj je otvoren od 11. rujna 2014. god. do 26. rujna 2014. god. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.
6. Svi pristigli prijedlozi po raspisanom Javnom natječaju bit će javno otvoreni u roku od 15 dana, od dana isteka roka za dostavu prijedloga, na sjednici Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Javnih priznanja Grada Dugog Sela.

7. Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Javnih priznanja Grada Dugog Sela pregledava i ocjenjuje prijedloge.
Najbolje ocijenjeni prijedlog od strane Povjerenstva predstavlja istovremeno i njegov prijedlog za utvrđivanje izgleda i oblika javnih priznanja Grada Dugog Sela, a odluku o utvrđivanju donijet će Odbor za dodjelu nagrada i priznanja.

8. Svaki sudionik natječaja može sudjelovati s više prijedloga, u kojem slučaju svaki prijedlog mora biti dostavljen zasebno.
Svaki sudionik natječaja dostavom svog prijedloga prihvaća sve uvjete i propozicije ovog natječaja.

9. Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Javnih priznanja Grada Dugog Sela može ne prihvatiti ni jedan prijedlog ukoliko ocijeni da radovi ne zadovoljavaju svojom kvalitetom i izgledom.
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Javnih priznanja Grada Dugog Sela ima pravo konzultacija sa autorom čiji rad bude izabran i predložen za Javno priznanje Grada Dugog Sela o konačnom rješenju.

10. Autor najboljeg rada nagradit će se sa 2.000,00  kuna.
Isplatom predviđenih nagrada, smatraju se izmirenim sve uzajamne obveze po odredbama ovog natječaja.
Autor čiji prijedlog bude izabran i nagrađen suglasan je s prijenosom autorskih prava na Grad Dugo Selo. Nagrađena rješenja postaju vlasništvo Grada Dugog Sela.

11. Pravo podnošenja prijedloga (sudjelovanja na natječaju) imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja izuzev članova Povjerenstva za provođenje  javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Javnih priznanja Grada Dugog Sela.
Prijedlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi i elektronskom obliku.

12. Idejna rješenja predaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom, na adresu: Grad Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, s naznakom:  JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA IZGLEDA I OBLIKA JAVNIH PRIZNANJA GRADA DUGOG SELA, do 26. rujna 2014. god.

13. Sva idejna rješenja, osim nagrađenih, autori mogu podići u roku od 30 dana od dana objave rezultata natječaja.

KLASA:023-01/14-01/219
URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1
Dugo Selo, 09. rujna 2014. god.

Predsjednik  Odbora:

  Željko Ivaniček

 

OBJAVLJENO: 11.09.2014

Skip to content