KLASA: 112-01/21-01/03

URBROJ: 238/07-06/01-05/04-21-2

Dugo Selo, 11. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stembeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Odsjek za komunalno i stambeno gospodarstvo, za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta

 

 • Referent – komunalni redsar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovajne ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

 

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit,  uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine – dostaviti slijedeće:
 1. elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
 2. potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu ili rješenje o rasporedu iz kojih mora biti vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (npr. pismeni dokaz poslodavca, preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na  informatičku pismenost)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga kandidat posjeduje
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj
 • vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka koja se može preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela dugoselo.hr

 

Sva tražena dokumentacija osim uvjerenja o nekažnjavanju dostavlja se u neovjerenom presliku.

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu te dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (preslik rješenja, odnosno potvrde ili uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz (potvrda ili uvjerenje HZZ-a) da je nezaposlen.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, protiv koje obavijesti nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama,  na adresu GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo s naznakom „Natječaj za prijam u službu referenta – komunalnog redara u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo“, neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere znanja rada na osobnom računalu).

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Grad Dugo Selo pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne izvršiti izbor, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, a bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Opis poslova: Provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda i nadzor nad radom sajmišta, provodi nadzor nad provedbom svih odluka Gradskog vijeća iz domene komunalnih poslova, zaštite okoliša i prostornog uređenja, izriče mandatne kazne, donosi rješenja kojima naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svezi održavanja komunalnog reda; kontrolira i naređuje obavljanje radova na području Grada; zabranjuje obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadležnih tijela; predlaže pokretanje prekršajnog postupka i vodi evidenciju u svezi istih; obavlja poslove iz komunalnog gospodarstva; obavlja poslove prijevoza za gradonačelnika i upravne odjele; vodi brigu o održavanju, osiguranju i registraciji vozila; obavlja poslove dostave; obavlja lake fizičke poslove u djelokrugu rada; obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

 

Podaci o plaći: Plaću čini umnožak koeficijenta za obračun plaće za radno mjesto referent – komunalni redar određen člankom 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 9/10, 6/11 i 2/12) i osnovice za izračun plaće koja je određena Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 12/20), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu – dio IV. KOMUNALNI RED

(‘Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20)

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom – čl. 28., 36., 40. i čl. 147

(”Narodne novine”, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)

 • Zakon o građevinskoj inspekciji – VII. Ovlasti i obveze komunalnih redara te obveze stranaka i javnopravnih tijela, VIII. Postupak nadzora komunalnih redara, IX. Mjere komunalnog redara

(”Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18,  39/19 i 98/19)

 • Zakon o općem upravnom postupku – čl.75., članak 96. do 104, članak 133 do 149.

(”Narodne novine”, broj 47/09)

 • Poznavanje rada na osobnom računalu

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz Natječaja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na Natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Ukoliko se pojedini kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a kandidatov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje maksimalno 45 minuta, a sastoji se od provjere poznavanja rada u programu Word, Excel  i poznavanju korištenja e-mail servisima. Za provjeru znanja rada na osobnom računalu kandidat može dobiti 1-10 bodova.

Nakon pisanog testiranja i provjere poznavanja rada na računalu, kandidati pristupaju intervjuu koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja – najmanje 5 bodova i provjere znanja rada na osobnom računalu – najmanje 5 bodova).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za komunalnu izgradnju (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje samostalnost u radu, komunikativnost, kreativnost i motivaciju za rad u Gradu Dugo Selo. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarnih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu. Mogući maksimalni broj ostvarenih bodova je 30 bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstsvo Grada Dugog Sela.

Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu, može podnijeti žalbu gradonačelniku u roku 30 dana od dana dostave rješenja o prijmu u službu. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen najmanje 5 dana prije prethodne provjere znanja i sposobnosti na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome tekstu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Napomena:

NATJEČAJ je objavljen u “Narodnim novinama” od  11. lipnja 2021. godine

 

Povjerenstvo

za provedbu Natječaja

 

Izjava – PODACI

 

Skip to content