Search
Close this search box.

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14) i članka 44. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13) Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 11. sjednici, održanoj 16. srpnja 2014. god. upućuje

 

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova

Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

 

Savjet mladih Grada Dugog Sela savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Dugog Sela. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih, osobe su s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

 

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

 

Člana Savjeta, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

 

Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela.

 

Prijedlozi-kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku i moraju sadržavati: ime i prezime kandidata za člana Savjeta, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga (navođenje drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o izboru) te moraju biti ovjerene od ovlaštene osobe predlagatelja.

Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Uz prijavu-kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 30 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB i potpis.

Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici objavljenoj na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela: www.dugoselo.hr te se dostavlja na adresu: Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, Odbor za izbor i imenovanja, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

Rok za isticanje kandidatura je trideset dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.

 

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću te se objavljuju na web stranici Grada Dugog Sela.

 

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

 PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Željko Ivaniček

 KLASA: 023-01/14-01/191

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 16.07.2014. god.

PRIJAVNICA-za-za-isticanje-kandidatura

Skip to content