Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela  broj 05/14) Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
GRADA DUGOG SELA U 2014. GODINI

I. Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada Dugog Sela:

a.  Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo
b.  Godišnja nagrada Grada Dugog Sela
c.   Počasni građanin Grada Dugog Sela
d.  Zahvalnica Grada Dugog Sela
Zaključak o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, a javna priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Dugog Sela.

II. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

a.  Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture, promicanja ljudskih prava, zaštite okoliša te drugih područja društvenog i gospodarskog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Dugog Sela.
Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske.
Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo.
Iznimno, godišnje se mogu dodijeliti najviše dvije Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo.
b. Godišnja nagrada Grada Dugog Sela je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi koje rade na području Grada Dugog Sela za doprinos i postignuće koji su od osobitog značenja za Grad Dugo Selo, a ostvarena su tijekom godine koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Kriteriji za dodjelu nagrade su:
–    rezultati postignuti u radu na pojedinom području djelovanja;
–    objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja;
–    uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog trgovačkog društva, ustanove, udruge i druge pravne osobe.

Godišnje se dodjeljuje po jedna Godišnja nagrada Grada Dugog Sela iz sljedećih područja:
a)    gospodarstva,
b)    znanosti,
c)    kulture,
d)    odgoja i obrazovanja,
e)    zdravstva i socijalne skrbi,
f)    sporta i tehničke kulture,
g)    promicanja ljudskih prava i
h)    zaštite okoliša.
c.  Počasni građanin Grada Dugog Sela
Počasnim građaninom Grada Dugog Sela može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Dugog Sela, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu, te napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Grada Dugog Sela ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Grada Dugog Sela.

d. Zahvalnica Grada Dugog Sela
Zahvalnica Grada Dugog Sela je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi prigodom njihovih obljetnica i značajnih događaja za  dugogodišnji rad i izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Dugog Sela u svim područjima gospodarskog i društvenog života.
III. Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje
Grada Dugog Sela.

IV. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo, Godišnje nagrade Grada Dugog Sela i Zahvalnice Grada Dugog Sela imaju Gradonačelnik, vijećnici Gradskog vijeća, tijela mjesne samouprave, građani Grada Dugog Sela, trgovačka društva, ustanove, udruge, političke stranke i druge domaće pravne osobe.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Dugog Sela ima gradonačelnik Grada Dugog Sela i članovi Gradskog vijeća.

V. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Dugog Sela podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži: ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.

Prijedlog može sadržavati i raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.).
Na zahtjev Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

VI. Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke, neće se uzeti u razmatranje.

VII. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odboru poštom na adresu Grad Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela” ili osobno u Grad Dugo Selo, Ulica Josipa
Zorića 1, na urudžbeni zapisnik, zaključno do 10. listopada 2014. god.

KLASA: 023-01/14-01/218
URBROJ: 238/07- 03-04/04-14-1
Dugo Selo, 09. rujna 2014.

Predsjednik Odbora

Željko Ivaniček

 

OBJAVLJENO: 11.09.2014

Skip to content