Na temelju  članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.), članka 64. stavak 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) i članka 2. Statuta Gradske knjižnice Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/00.), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Dugo Selo, KLASA: 023-01/05-01/35, URBROJ: 238/07-90-05-1 od 03.03.2005. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Dugo Selo, KLASA: 023-01/12-01/35, URBROJ: 238/07-90-12-1 od 12. listopada 2012., gradonačelnik Grada Dugog Sela raspisuje

N A T J E Č A J

 za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Dugo Selo

Za ravnatelja/ice Gradske knjižnice Dugo Selo može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja ili stečenu visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci
 • da ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Kandidati su, uz prijavu na Natječaj, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu ili presliku radne knjižice)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original – ne stariji od 6 mjeseci)
 • program rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje
 • životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine.

Ravnatelja/cu imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na prijedlog Gradonačelnika.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na Natječaj, s potrebnom dokumentacijom, predaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

 Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, uz naznaku: „Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice“, preporučenom pošiljkom ili neposredno u sobu broj 39/I, u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima Natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 023-01/16-01/102

URBROJ: 238/07-01-04/01-16-3

Dugo Selo, 02. svibnja 2016. godine

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl.ing.

Skip to content