Na temelju člank 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), te članka 29. stavka 1. alineja 6. Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/05. i 13/09.), Upravno vijeće Ustanove Sportski centar Dugo Selo, sukladno Zaključku KLASA: 620-02/18-01/24 , URBROJ: 238/07-11-18-3 od 08. studenog 2018. godine, raspisuje

 

N A T J E ČA J

za imenovanje ravnatelja

  Ustanove Sportski centar Dugo Selo  

 

Za radno mjesto ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 

 

  • VSS ili VŠS
  • VSS – dvije godine radnog iskustva
  • VŠS – pet godine radnog iskustva
  • menagerske sposobnosti i iskustvo u rukovođenju

 

Kandidati uz prijavu za Natječaj trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO o radnom stažu)
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
  • potvrda o nekažnjavanju
  • prijedog programa razvoja Ustanove Sportski centar Dugo Selo

 

Ravnatelj se imenuje na 4 godine, počevši od 01. siječnja 2019. godine.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove Sportski centar Dugo Selo.

Preporučuje se kandidatima da dostavljaju preslike dokumenata jer natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Natječaj traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „24 SATA“, na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr i na web stranici: www.sc-dugoselo.hr.

 

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

SPORTSKI CENTAR DUGO SELO

Đure Dubenika 2, 10370 Dugo Selo

– uz naznaku „Natječaj za ravnatelja“

KLASA: 620-02/18-01/25

URBROJ: 238/07-11-18-1

Predsjednik Upravnog vijeća

Stipo Velić dipl.ing.

Dugo Selo, 08. studenog 2018.

Skip to content