GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO
ZAGREBA
ČKA 24
10370 DUGO SELO

KLASA: 602-03/15-01/1
URBROJ: 238/07-15-15-1

U Dugom Selu, 10. lipnja 2015.

Sukladno odredbama Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj 130/11.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/0886/0992/10105/10,  90/115/12, 16/12, 86/12126/1294/13.), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (KLASA: 602-031 1 5-061000 1 7, URBROJ: 533-25-1 5-0007), Strukture upisa učenika kojima je osnivač RH, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave i Privremenog Statuta Glazbene škole Dugo Selo (KLASA: 023-05/13-01/1, URBROJ: 238/07-15-13-1) Glazbena škola Dugo Selo

NATJEČAJ
za upis polaznika u prvi razred srednje glazbene škole za školsku godinu 2015./2016.

I. STRUKTURA I PLAN UPISA

Učenici se za upis u 1. razred srednje glazbene škole prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr.
Sve zainteresirane učenike molimo
 da ispune Prijavnicu za prijamni ispit – upis u I. razred srednje glazbene škole (koju mogu preuzeti sa naše mrežne stranice ili podići u tajništvu škole) te da se obvezno jave u tajništvo škole osobno ili telefonom na broj 01/2753 765, svaki dan od 10,00 do 14,00 sati, kako bi ih mi mogli registrirati i pomoći im kod prijave u aplikaciju.

U I. razred srednje glazbene škole u školskoj godini 2015./2016. može se upisati ukupno 20 učenika za sljedeće programe:

ŠIFRA ŠKOLE (PROGRAMA)

NAZIV ŠKOLE I OBRAZOVNOG PROGRAMA

Trajanje

Razredni odjeli

Oznaka za odjel

UČENICI

01-020-003

GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO

290004

Glazbenik – program srednje škole

4

1,00

A

20

RAZRADA PO PROGRAMIMA

290904

Glazbenik flautist

4

0,4

A

4

290604

Glazbenik kontrabasist

4

0,4

A

1

292704

Glazbenik tamburaš

4

0,4

A

8

290304

Glazbenik violinist

4

0,4

A

4

290104

Glazbenik klavirist

4

0,4

A

3

II. UVJETI

prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijamni ispit. Srednje glazbeno obrazovanje traje 4 (četiri) godine.
Kandidati mogu upisati 
srednju glazbenu školu paralelno uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu).
Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, za zanimanja glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života.
Uz suglasnost nastavničkog vijeća u prvi razred srednje glazbene škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog općeobrazovnog obrazovanja, ali su na provjeri darovitosti pokazali iznimnu darovitost.

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program (uz glazbenu školu još pohađaju općeobrazovnu osnovnu ili četverogodišnju srednju školu) vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole.
Pravo upisa stječu s minimalno 70 bodova ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.
Kandidati se istodobno mogu prijaviti za upis u najviše dva zanimanja.
Pravo upisa ostvaruju učenici prema rang listi poretka koji su ostvarili bodovni prag, unutar odobrenog broja upisnih mjesta.
Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost upisa ima onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.

Stručni sadržaji vrednovanja i bodovanja obuhvaćaju uspjeh u glazbenoj školi i rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti:

  • zbroj općeg uspjeha iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja (maksimalno moguće ostvariti 10 bodova)

  • rezultat na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (maksimalno moguće ostvariti 170 bodova)
    U stručnim sadržajima vrednovanja i bodovanja moguće je steći najviše 180 bodova.

III. PRIJAMNI ISPITI

I. LJETNI UPISNI ROK

POČETAK PRIJAVA KANDIDATA U SUSTAV

25.5.2015.

POČETAK PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA

26.6.2015.

ZAVRŠETAK PRIJAVE OBRAZOVNIH PROGRAMA

30.6.2015.

PROVOĐENJE DODATNIH ISPITA I PROVJERA- PRIJAMNI ISPITI

– ISPIT IZ INSTRUMENTA (TEMELJNOG PREDMETA STRUKE) : 1.7.2015. OD 10,00h
– ISPIT IZ SOLFEGGIA (PISMENI): 2.7.2015. OD 10,00h
– ISPIT IZ SOLFEGGIA (USMENI): 2.7.2015. OD 12,00h

UNOS REZULTATA

6.7.2015.

DOSTAVA OSOBNIH DOKUMENATA I SVJEDODŽBI ZA KANDIDATE IZVAN REDOVITOG SUSTAVA OBRAZOVANJA RH

25. 5. – 29. 6. 2015.

ZAVRŠETAK PRIGOVORA NA UNESENE OSOBNE PODATKE, OCJENE, NATJECANJA, REZULTATE DODATNIH PROVJERA I PODATKE NA TEMELJU KOJIH SE OSTVARUJU DODATNA PRAVA ZA UPIS.

7.7.2015.

BRISANJE S LISTA KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI PREDUVJETE.

8.7.2015.

ZAKLJUČAVANJE ODABIRA OBRAZOVNIH PROGRAMA
POČETAK ISPISA PRIJAVNICA

8.7.2015.

KRAJNJI ROK ZA ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA (UČENICI DONOSE RAZREDNICIMA, A OSTALI KANDIDATI ŠALJU PRIJAVNICE SREDIŠNJEM PRIJAVNOM UREDU)

BRISANJE S LISTA KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI PREDUVJETE ILI DOSTAVILI PRIJAVNICE

10.7.2015.

OBJAVA KONAČNIH LJESTVICA PORETKA

11.7.2015.

DOSTAVA POTPISANOG OBRASCA O UPISU U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE (UPISNICE) U SREDNJU ŠKOLU U KOJU SE UČENIK UPISAO

13. – 17. 7. 2015.

OBJAVA SLOBODNIH MJESTA ZA JESENSKI ROK

21.7.2015.

II. JESENSKI UPISNI ROK

POČETAK PRIJAVA KANDIDATA U SUSTAV I PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA

24.8.2015.

DOSTAVA OSOBNIH DOKUMENATA, SVJEDODŽBI I OSTALE DOKUMENTACIJE ZA KANDIDATE IZVAN REDOVITOGA SUSTAVA OBRAZOVANJA RH

24.8.2015.

ZAVRŠETAK PRIJAVE OBRAZOVNIH PROGRAMA

25.8.2015.

PROVOĐENJE DODATNIH ISPITA I PROVJERA- PRIJAMNI ISPITI

– ISPIT IZ INSTRUMENTA (TEMELJNOG PREDMETA STRUKE) : 26.8.2015. OD 10,00 SATI
– ISPIT IZ SOLFEGGIA (PISMENI): 26.8.2015. OD 12,00 SATI
– ISPIT IZ SOLFEGGIA (USMENI): 26.8.2015. OD 14,00 SATI

UNOS REZULTATA

27.8.2015.

ZAVRŠETAK PRIGOVORA NA UNESENE OSOBNE PODATKE, OCJENE, NATJECANJA, REZULTATE DODATNIH PROVJERA I PODATKE NA TEMELJU KOJIH SE OSTVARUJU DODATNA PRAVA ZA UPIS.
ZAVRŠETAK UNOSA REZULTATA S POPRAVNIH ISPITA.
BRISANJE S LISTA KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI PREDUVJETE.

28.8.2015.

ZAKLJUČAVANJE ODABIRA OBRAZOVNIH PROGRAMA

POČETAK ISPISA PRIJAVNICA

31.8.2015.

KRAJNJI ROK ZA ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA (UČENICI DONOSE RAZREDNICIMA, A OSTALI KANDIDATI ŠALJU PRIJAVNICE SREDIŠNJEM PRIJAVNOM UREDU)

BRISANJE S LISTA KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI PREDUVJETE ILI DOSTAVILI PRIJAVNICE

2.9.2015.

OBJAVA KONAČNIH LJESTVICA PORETKA

3.9.2015.

DOSTAVA POTPISANOG OBRASCA O UPISU U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE (UPISNICE) U SREDNJU ŠKOLU U KOJU SE UČENIK UPISAO

4.9. 2015.

Vrednovanje na prijamnom ispitu glazbene darovitosti

  • Na prijamnom ispitu provjerava se znanje, sposobnosti i darovitost kandidata.

  • Prijamni ispit polaže se iz nastavnih predmeta: temeljni predmet struke i solfeggio prema Zahtjevima na razredbenim ispitima za upis učenika u srednju glazbenu školu.

  • Kandidati prvo pristupaju ispitu temeljnog predmeta struke, a potom ispitu iz solfeggia.

  • Ispitna povjerenstva bodovima vrednuju kandidate posebno za svaki nastavni predmet. Iz temeljnog predmeta struke moguće je ostvariti maksimalno 110 bodova, a za solfeggio 60 bodova (30 iz pismenog i 30 iz usmenog dijela)

  • Kandidati koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju iz temeljnog predmeta struke ili solfeggia, osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u posljednja dva razreda osnovnog ili pripremnog glazbenog obrazovanja, ne pristupaju tom dijelu prijamnog ispita, priznaje im se maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti iz tog nastavnog predmeta

  • Pravo upisa stječu s minimalno 70 bodova ostvarenih na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.

IV. PARTICIPACIJA

Visina participacije učenika u opremanju programa, javnoj djelatnosti škole i poboljšanju uvjeta rada utvrđuje se u iznosu od 1.300,00 kn godišnje.

Skip to content