Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, broj 25/13 , 85/15 i 69/22).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od stane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugom propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pristup informaciji omogućuje se:

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način na službenim internetskim stranicama Grada, u Službenom glasniku Grada Dugog Sela, odnosno u Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske,

 2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,

 • davanjem informacije pisanim putem,

 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se podnosi službeniku za informiranje.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

 • telefonom na broj: 01 27 50 720,

 • telefaksom na broj: 01 27 53 244,

 • elektroničkom poštom na adresu: dinko.bacic@dugoselo.hr,

 • poštom na adresu: Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo,

 • usmeno u sjedištu Grada Dugog Sela.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 07:30 do 15:30 sati.

Sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (”Narodne novine”, broj 12/14 i 15/14), Grad Dugo Selo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

Obrasci:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 69/22

Skip to content