Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03. i 144/10.) i članka 44. stavak 1. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 9/09.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 22. sjednici, održanoj 17. svibnja 2011. godine donijelo je


O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje
Grada Dugog Sela


Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se Janja Klindžić, oec., stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Dugog Sela, za osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Gradu Dugom Selu (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Osoba određena člankom 1. ove Odluke dužna je u obavljanju poslova službenika za informiranje postupati u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:
– pravodobno i ažurno vodi evidenciju u skladu s propisima o uredskom poslovanju i sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju kojih omogućava vođenje kataloga informacija i pristup informacijama,
– rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,
– obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
– unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenima dokumentima koji se odnose na rad Gradske uprave,
– osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija,
– poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informiranja,
– vodi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
– jednom godišnje, na kraju godine, podnosi izvješće neovisnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama,
– surađuje s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama, odnosno, Agencijom za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija),
– obavlja i druge poslove vezano za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.
Usmeni zahtjev podnosi se neposredno službeniku za informiranje, o čemu službenik sastavlja zapisnik.
Ako je zahtjev podnesen putem telefona, službenik za informiranje o istom sastavlja službenu zabilješku.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva, službenik za informiranje obvezan je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informacijama najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 5.

Rok iz članka 4. stavka 4. ove Odluke može se produžiti do 30 dana u sljedećim slučajevima:
– ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Dugog Sela,
– ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
– ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

Članak 6.

Službenik za informiranje obvezan je donijeti posebno Rješenje o odbijanju zahtjeva:
– ako Grad Dugo Selo ne raspolaže, ne nadzire, niti ima saznanja gdje se tražena informacija nalazi,
– ako je istom korisniku omogućen pristup istoj informaciji u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva,
– ako je tražena informacija posebnim zakonom propisana tajnom.

Članak 7.

Protiv prvostupanjskog Rješenja podnositelj zahtjeva, korisnik prava na informaciju, ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.
Žalba se podnosi Agenciji koja obavlja poslove drugostupanjskog tijela kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

Članak 8.

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji, dužan je platiti tijelu javne vlasti, Gradu Dugom Selu, naknadu stvarnih materijalnih troškova, koji nastaju pružanjem informacije, sukladno kriterijima propisanim ovom Odlukom.

Članak 9.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:
– preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna,
– preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna,
– preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna,
– preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,70 kuna,
– elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna,
– elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna,
– elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kuna,
– preslik na jednoj videovrpci – 10,00 kuna,
– preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 10.

Službenik za informiranje naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed, u cijelosti, položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova, koji se uplaćuju na račun Proračuna Grada Dugog Sela.
U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Članak 11.

Službenik za informiranje izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj u članku 9. ove Odluke.
Službenik za informiranje iz razloga ekonomičnosti može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Članak 12.

Za provođenje ove Odluke nadležan je Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Dugog Sela.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 10/06.).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.


KLASA: 023-05/11-01/20
URBROJ: 237/07-03-04/2-11-3


Predsjednik
Gradskog vijeća

Dugo Selo, 17. svibnja 2011. god.

Stjepan Bertek, prof., v.r.

Skip to content