Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 9. sjednici, održanoj 23. veljače 2006. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o ustroju kataloga informacija Grada Dugog Sela

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje se odnose na djelovanje javne vlasti – Grada Dugog Sela, kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 2.

Katalog sadrži informacije koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Grad Dugo Selo, kao jedinica lokalne samouprave.U Katalogu su navedene informacije, koje se odnose na područje djelovanja uključivo i sve izmjene i dopune koje su neposredno vezane na temeljnu informaciju.Katalog je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji, može se podnijeti na adresu: Grad Dugo Selo, Tajništvo, Ulica Josipa Zorića 1, te putem e-mail adrese: tajnistvo@dugoselo.hr ili putem telefaxa: 01/2753-244.Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na zapisnik u Tajništvu Grada Dugog Sela, srijedom, u vremenu od 13,00 – 15,00 sati, na adresi iz stavka 2. ovog članka, soba broj 36/I.

Članak 4.

Informacije se daju na način propisan Zakonom i Odlukom Gradskog vijeća.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana, od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-01/06-01/98
Urbroj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 23. veljače 2006. god.

Predsjednik Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl. ing.

Skip to content