KLASA: 112-01/21-01/04

URBROJ: 238/07-06/01-05/04-21-2

Dugo Selo, 09. lipnja 2021.

 

 

Na temelju članka 19. stavka 1. u vezi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela raspisuje

 

 OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,

komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela

 

 

1. REFERENT – KOMUNALNI REDAR

– na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca – 1 izvršitelj

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

 

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika. Mjesto rada je u Dugom Selu, Josipa Zorića 1.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas, kandidati su obvezni priložiti:

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva, dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine – dostaviti sljedeće:

a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i

b) potvrdu dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu iz kojih mora biti vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove,

– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika potvrde, svjedodžbe ili prijepisa ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na  informatičku pismenost),

– dokaz o položenom državnom ispitu, ako ga kandidat posjeduje,

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na oglas,

– vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka koja se može preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

 

U prijavi za oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

 

Sva tražena dokumentacija, osim uvjerenja o nekažnjavanju, dostavlja se u neovjerenom presliku.

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu te dostaviti na uvid izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (presliku rješenja, odnosno potvrde ili uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz (potvrda ili uvjerenje HZZ-a) da je nezaposlen.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Dugo Selo, u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Za oglas – prijam u službu referent – komunalni redar”, neposrednom predajom u pisarnicu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo.

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere znanja rada na osobnom računalu).

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavljeni su na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Grad Dugo Selo pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj oglas, odnosno pravo ne izvršiti izbor, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, a bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Pročelnik

Upravnog odjela za

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

 

Marijo Vinko, dipl. ing. arh.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA 

Izjava – PODACI

 

Skip to content