Povjerenstvo
za provedbu oglasa

KLASA: 112-01/19-01/05
URBROJ: 238/07-19-7
Dugo Selo, 31. prosinca 2019.

Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08., 61/11 i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstsvo u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, upućuje

P O Z I V

za pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti
koja će se održati u utorak, 07. siječnja 2020. godine u 9,00 sati
u Maloj vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1/I.

Za kandidata prijavljenog na Oglas koji ispunjava formalne uvjete Oglasa provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti. Područja testiranja: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva te provjera znanja poznavanja rada na PC.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

PRAVILA TESTIRANJA:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, te će po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, biti podijeljena pitanja.
Na pisanoj provjeri znanja kandidat može osvojiti od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat uspješno položio testove ako iz svakog dijela provjere znanja ostvari najmanje 50% na testiranju. S kandidatom koji uspješno položi testove provest će se intervju (razgovor). Na interjuu kandidat može osvojiti od 1 do 10 bodova.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

. . .

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
Utvrđena je listu kandidata čije su prijave pravodobe i potpune te ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:

1.
MARIO RAKOCI, Kloštar Ivanić, Ulica kralja Tomislava 48

DOSTAVLJENO:
1. Web Grada Dugog Sela
2. Oglasna ploča Grada Dugog Sela, ovdje
3. U spis, ovdje

Povjerenstvo
za provedbu Oglasa

Mirjana Perković v.r.

Zvjezdana Budor Klarić v.r.

Marica Knezić v.r.

 

Skip to content