Planovi nabave Grada Dugog Sela sa pripadajućim izmjenama, registar ugovora te prethodna savjetovanja u postupcima javne nabave, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) , objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Skip to content