Na temelju članka 11. stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.) i članka 64. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), gradonačelnik Grada Dugog Sela 27. prosinca 2017. godine, donio je

 

P L A N

savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2018. godini

 

I.

            Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2018. godini u daljnjem tekstu: Plan), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, nositelju izrade nacrta akta, očekivanom vremenu donošenja akta, okvirnom vremenu provedbe internetskog savjetovanja, ostalim predviđenim načinima provedbe savjetovanja/očekivano vrijeme (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo) te donositelju akta, i to kako slijedi:

 

 GRAD DUGO SELO

Plan savjetovanja s javnošću za godinu 2018.

Redni broj Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade nacrta prijedloga akta Očekivano vrijeme donošenja akta Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja  / očekivano vrijeme Donositelj akta
1.

 

 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo I. tromjesečje 2018. 15 dana Ne Gradsko vijeće
2. Odluka o izmjeni Odluke o držanju kućnih ljubimaca Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo I. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
3.

 

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo I. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo II. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
5. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela Upravni odjel za društvene djelatnosti II. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
6. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo III. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo IV. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  komunalno i stambeno gospodarstvo IV. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
9. Proračun Grada Dugog Sela za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu Upravni odjel za  gospodarstvo  i financije IV. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
10. Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019.  godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti IV. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
11. Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti IV. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
12. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i  obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti IV. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće
13. Program javnih potreba u    socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu Upravni odjel za društvene djelatnosti IV. tromjesečje 2018. 30 dana Ne Gradsko vijeće

 

II.

           Zadužuju se upravni odjeli Grada Dugog Sela za provođenje savjetovanja s   javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.), Priručnika za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 2016. godine, Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1(u daljnjem tekstu: Kodeks), Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja, KLASA: 011-02/09-01/02, URBROJ: 5030104-09-1 od 21. studenog 2009. god. i  Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), a na temelju ovog Plana.

III.

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akta, koji nije predviđen Planom i za koji se prije donošenja, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, provodi postupak savjetovanja s javnošću, upravni odjeli Grada Dugog Sela provest će postupak savjetovanja s javnošću, sukladno točki II. ovog Plana. 

IV.

Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i na web stranici  Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

 

 

KLASA: 023-01/17-01/266

URBROJ: 238/07-01-04/04-17-1

 

Dugo Selo, 27. prosinca 2017.

Gradonačelnik

Grada Dugog  Sela

Nenad Panian, dr.med.dent.

 

 

 

 

Skip to content