SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Uključivanje javnosti u proces donošenja odluka smatra se jednom od ključnih sastavnica i obilježja demokratskih društava, a predstavlja operacionalizaciju načela participacije građana u političkom životu zajednice.

Samo transparentna i otvorena vlast može osigurati punu participaciju građana u svrhu poboljšanja kvalitete i procesa donošenja odluka i tako ojačati vlastitu odgovornost te u konačnici pridonijeti boljim odlukama za život građana i zajednice.

Savjetovanje, odnosno uključivanje javnosti u proces donošenja propisa provodi se prema načelima dvosmjerne komunikacije, transparentnosti i otvorenosti javne vlasti u odnosu na potrebe i interese građana i drugih subjekata.

Važeći pravni okvir koji tijela javne vlasti, uključujući općine, gradove i županije obvezuje na provedbu savjetovanja s javnošću kada donose opće akte te strateške i druge planske dokumente čine Zakon o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i podredno Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, u mjeri u kojoj nije u suprotnosti sa odredbama Zakona.

Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je, između ostalog, kako su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Dugo Selo svake godine na službenoj internet stranici (www.dugoselo.hr) objavljuje popis akata koje namjerava donositi ili mijenjati tijekom naredne kalendarske godine, a prije čijeg će se donošenja ili izmjene provesti savjetovanje s javnošću.

Savjetovanje se provodi preko internetske stranice Grada, a započinje objavom nacrta općeg akta, odnosno drugog dokumenta s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju. Prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je otvoreno internetsko savjetovanje možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta, e-poštom na adresu koordinatora za savjetovanje s javnošću (janja.klindzic@dugoselo.hr).

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nositelj izrade nacrta/prijedloga akta, odnosno dokumenta, izradit će izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću i objaviti ga na internetskoj stranici. Izvješće će sadržavati sve zaprimljene prijedloge i primjedbe, kao i očitovanja nadležnog tijela, zajedno s razlozima zbog kojih pojedina primjedba nije prihvaćena.

Skip to content