GRAD DUGO SELO

 

Upravni odjel za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, komunalno i

stambeno gospodarstvo

 

Pozivaju se građani Grada Dugog Sela da u koliko uoče novo nelegalno odlagalište otpada („divlje deponije“) na području Grada Dugog Sela obavijeste Odsjek za komunalno i stambeno gospodarstvo o istoj na e-mail urbanizam@dugoselo.hr. ili na tel. 2753 633.

U obavijesti o postojanju divljeg odlagališta molimo navesti točnu lokaciju iste.

Zahvaljujemo na suradnji.

 

 

POPIS POSTOJEĆIH NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA („DIVLJIH DEPONIJA“) NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

 

Naziv lokacije divljeg  odlagališta
Dio Prozorske ulice
Područje uz potok Martin breg (više lokacija)
Put Andrilovec-V. Ostrna (lok. V. Ostrna)
Put Andrilovec-V. Ostrna (lok. Andrilovec)
Zagrebačka ulica (put uz kanal)-Leprovica
Put uz prugu Trnoščica-B. Huzanića
Put uz prugu (Novska) V. Ostrna-Puhovo
Put uz prugu (Križevci) V. Ostrna-Puhovo
Industrijska ulica (put uz kanal)
B. Huzanića (granica sa Općinom Rugvica)
Put u Prozorju prema starom vodocrpilištu
Šuma na Martin Bregu (kod Alte)
Kopčevec- Kopčevečka ulica (uz prugu)
Skip to content