Odbor za dodjelu nagrada i priznanja

KLASA: 021-05/14-01/52

URBROJ: 238/07-03- 04/04-14-1

Dugo Selo, 14. listopada 2014. god.

 

 

Na temelju članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14)

 

 

S A Z I V A M

 

sjednicu ODBORA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

GRADA DUGOG SELA

 

koja će se održati

 

u petak, 17. listopada 2014. god., s početkom u 9       ,00 sati

u zgradi gradske uprave (soba br. 35/I.)

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

1. Utvrđivanje izgleda i oblika Javnih priznanja Grada Dugog Sela

 

2. Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2014. godini

 

 

Materijali uz točke dnevnog reda: 2.

 

Predsjednik

Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

 

Željko Ivaniček

 

 

DOSTAVITI:
1. Željko Ivaniček, ovdje
2. Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24
3. Stjepan Novosel,

Dugo Selo, Ulica Marka Marulića 11

4. Ivica Šafarić,

Dugo Selo, Kažotićeva 8

5. Gordana Kaurić,

Kozinščak, Kozinska 34

6. Stipo Velić, ovdje
7. Vlado Kruhak, ovdje
8. Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11
9. Nenad Haleuš – Mali, POU Dugo Selo
10. Robert Samardžić, Dugo Selo, Laznice 33
11. Mladen Šestan, ovdje
12. Veljko Bertak, ovdje
Sredstvima javnog priopćavanja
Evidencija, ovdje
15. Arhiva, ovdje

 

Skip to content