Odbor za dodjelu nagrada i priznanja

KLASA: 021-05/17-01/59

URBROJ: 238/07-03- 04/04-17-1

Dugo Selo,  13. listopada 2017. god.

Na temelju članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  1/14) i članka 10. Odluke o  javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14)

S A Z I V A M
sjednicu Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
koja će se održati
u ponedjeljak, 16. listopada  2017. god., s početkom u 12,00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 35/I.)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I   R E D :

1.Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2017. godini

 

Predsjednik Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Darjan Budimir mag.iur., v.r.

 

 

 

DOSTAVITI:

1.Darjan Budimir, Dugo Selo, I.G. Kovačića 27
2.Ivan Šajković, Dugo Selo, Vatroslava Lisinskogh 33 e
3.Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4.Ivica Šafarić, Dugo Selo, Kažotićeva 8
5.Kristina Jelečki, Dugo Selo, Puhovska 40a
6.Nenad Panian, ovdje
7.Jasminka Kokot Bambić, ovdje
8.Nikola Tominac, ovdje
9.Mladen Šestan, ovdje
10. Sredstvima javnog priopćavanja
11. Evidencija, ovdje
12.Pismohrana, ovdje

Skip to content