Gradsko vijeće
Odbor za financije i proračun
KLASA: 021-05/17-01/51
URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1
Dugo Selo, 20. rujna 2017. god.
Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća

Grada Dugog Sela

koja će se održati

u ponedjeljak, 25. rujna 2017. godine u 07.15 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1.

Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2017. god. do 30.06.2017. god.

Predsjednik

Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

 

 

DOSTAVITI:

1.

Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7

2.

Vedrana Dragičević Borovec, Dugo Selo, Šaškovečka 140

3.

Ana Celjak, Dugo Selo, Ulica Tina Ujevića 28

4.

Stipo Velić, Kozinščak, Ulica J. i A. Pintara 6

5.

Pave Vukelić, Lukarišće, Lukarska 43

6.

Nenad Panian, ovdje

7.

Jasminka Kokot Bambić, ovdje

8.

Nikola Tominac, ovdje

9.

Dean Dragičević, ovdje

10.

Mladen Šestan, ovdje

11.

Marica Knezić, ovdje

12.

Sredstvima javnog priopćavanja

13.

Pismohrana, ovdje
Skip to content