Gradsko vijeće

Odbor za financije i proračun 

KLASA: 021-05/17-01/77

URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

Dugo Selo, 14. prosinca 2017. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M 

sjednicu Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća

Grada Dugog Sela

 koja će se održati

 u srijedu, 20. prosinca 2017. godine u  07.30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 

 

1. Razmatranje  prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. god.

 

2. Razmatranje  prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

4. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u   2018. godini
   

 

 

    Predsjednik

Odbora za financije i proračun

 

    Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

 

 

 

 

 

  DOSTAVITI:  
     
1. Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7  
     
2. Vedrana Dragičević Borovec, Dugo Selo, Šaškovečka 140  
     
3. Ana Celjak, Dugo Selo, Ulica Tina Ujevića 28  
     
4. Stipo Velić, Kozinščak, Ulica J. i A. Pintara 6  
     
5. Pave Vukelić, Lukarišće, Lukarska 43  
     
6. Nenad Panian, ovdje  
     
7. Jasminka Kokot Bambić, ovdje  
     
8. Nikola Tominac, ovdje  
     
9. Dean Dragičević, ovdje  
     
10. Mladen Šestan, ovdje  
     
11. Marica Knezić, ovdje  
     
12. Sredstvima javnog priopćavanja  
     
13. Pismohrana, ovdje  
     

 

Skip to content