Gradsko vijeće
Odbor za financije i proračun
KLASA: 021-05/17-01/38
URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

Dugo Selo, 13. srpnja 2017. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća

Grada Dugog Sela

koja će se održati

u utorak, 18. srpnja 2017. godine u 07.30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1.

Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu

2.

Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. god.

3.

Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

4.

Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

Predsjednik

Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

DOSTAVITI:

1.

Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7

2.

Vedrana Dragičević Borovec, Dugo Selo, Šaškovečka 140

3.

Ana Celjak, Dugo Selo, Ulica Tina Ujevića 28

4.

Stipo Velić, Kozinščak, Ulica J. i A. Pintara 6

5.

Pave Vukelić, Lukarišće, Lukarska 43

6.

Nenad Panian, ovdje

7.

Jasminka Kokot Bambić, ovdje

8.

Nikola Tominac, ovdje

9.

Mladen Šestan, ovdje

10.

Marica Knezić, ovdje

11.

Sredstvima javnog priopćavanja

12.

Pismohrana, ovdje

Skip to content