Odbor za izbor i imenovanja

 KLASA: 021-05/17-01/33

URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

 

Dugo Selo, 06. srpnja 2017.god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

 

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

 u utorak,  11. srpnja 2017. godine, s početkom u 08.00 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

 

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1.  Utvrđivanje prijedloga Zaključka o izboru radnih tijela Gradskog vijeća:

 

1. Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda

 

2. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb

 

3. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica

 

4. Odbor za poljoprivredu

 

5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela

 

6. Odbor za predstavke i pritužbe građana

 

7. Komisija za dodjelu stipendija

 

 

 

Predsjednik

Odbora za izbor i imenovanja

 

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.

 

 

 

 

DOSTAVITI:
1. Stipo Velić, Kozinščak,

Ulica Josipa i Andre Pintara 6

2. Mara Mamuza, Dugo Selo, Ulica Laznice 8
3. Pave Vukelić, Lukarišće, Lukarska 43
4. Ivan Šajković, Dugo Selo,

Vatroslava Lisinskog 33/E

5. Ivana Krišto, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 51
6. Nenad Panian, ovdje
7. Nikola Tominac, ovdje
8. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Predstavnicima javnog priopćavanja
11. Evidencija, ovdje
12. Pismohrana, ovdje

 

                                               O B R A Z L O Ž E NJ E

 

  1. Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda

 

Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine

broj 73/97), članove gradskog povjerenstva imenuje predstavničko tijelo grada. Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. Dosadašnjim članovima Povjerenstva mandat ističe 25.07.2017.

 

  1. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb

 

Člankom 46. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14, dalje u tekstu: Poslovnik) propisana su stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Uz Mandatnu komisiju, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za Statut i Poslovnik, Odbor za financije i proračun i Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, koji su izabrani na konstituirajućoj sjednici Grdaskog vijeća, to su i: Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica, Odbor za poljoprivredu, Odbor za predstavke i pritužbe građana i Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela.

Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela biraju se na mandatno razdoblje gradskih vijećnika. Predsjednike i članove radnih tijela bira Gradsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Člankom 56. Poslovnika propisano je da Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb razmatra i raspravlja o pitanjima iz područja socijalne skrbi i zdravstva, predškolskog odgoja, obrazovanja, školstva i mladeži; kulture i tehničke kulture te sporta.

Predsjednik i četiri člana Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

 

  1. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica

 

Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica predlaže Gradskom vijeću  imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina u suradnji s mjesnim odborima, znanstvenim i drugim ustanovama.

Predsjednik i četiri člana Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Komisije.

 

  1. Odbor za poljoprivredu

 

Odbor za poljoprivredu prati razvoj i odnose u području poljoprivrede i Gradskom vijeću daje prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj poljoprivrede u Gradu Dugom Selu, razmatra prijedloge odluka i druge opće akte s tog područja, te Gradskom vijeću daje mišljenje o predloženim rješenjima.

Predsjednik i četiri člana Odbora za poljoprivredu biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

 

  1. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela

 

Člankom 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14) propisan je sastav Odbora. Odbor ima predsjednika i četiri člana, koje bira Gradsko vijeće. Predsjednik Gradskog vijeća, predsjednik je Odbora, a potpredsjednici Vijeća su članovi Odbora po svom položaju. Preostali članovi Odbora biraju se iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje svojim znanjem i iskustvom mogu pridonijeti radu Odbora.

 

 

  1. Odbor za predstavke i pritužbe građana

 

Odbor za predstavke i pritužbe građana razmatra, ispituje osnovanost i poduzima odgovarajuće mjere povodom podnijetih predstavki i pritužbi građana upućenih Odboru za predstavke i pritužbe građana, upućuje odgovor podnositelju predstavke odnosno pritužbe u roku 30 dana od podnošenja, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom te odlukama Gradskog vijeća.

Predsjednik i četiri člana Odbora za predstavke i pritužbe građana biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

 

  1. Komisija za dodjelu stipendija

 

Člankom 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela  (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 09/09 i 6/14), Komisija ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika. Članove Komisije imenuje Gradsko vijeće. Članovi Komisije biraju se na razdoblje od četiri godine. Dosadašnjim članovima Komisije mandat ističe 25.07.2017.

 

 

Skip to content