Gradsko vijeće

Odbor za komunalne djelatnosti                                                                                                                                                                                                                                                         

KLASA: 021-05/17-01/80

URBROJ: 238/07-03-04/04 -17-1

Dugo Selo, 15. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 40. i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti

koja će se održati

u utorak, 19. prosinca 2017. godine, s početkom u 18.00 sati,

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.  godinu
   

 

2. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
   
   
     3.  Razmatranje prijedloga  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2018.  godinu

   
4. Razmatranje prijedloga Programa  održavanja komunalne   infrastrukture za 2018. godinu
   
5.  Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 

 

 

 

 

 
6. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

 

 

 

 

Materijali uz točke dnevnog reda: 1., 2., 3., 4. i 5.

 

 

Predsjednik

Odbora za komunalne djelatnosti

Stanko Slišković, dipl. ing., v.r.

 

DOSTAVITI :

 1. Stanko Slišković, Dugo Selo, Ulica Franje Blažinca 27
 2. Slavica Stjepandić, Dugo Selo, Ulica Ante Starčevića 10
 3. Mirko Vidaković, Kopčevec, Zagrebačka ulica 195
 4. Zlatko Sruk, Lukarišće, Bjelovarska 18
 5. Damir Puž, Dugo Selo, Ulica V. Nazora 9
 6. Darijan Levak, Dugo Selo, Ulica hrvatskog preporoda 67a
 7. Mihael Pinter, Dugo Selo, Zelengaj 8
 8. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26
 9. Kruno Blažinović, Dugo Selo, Gorička ulica 33
 10. Nenad Panian, ovdje
 11. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
 12. Nikola Tominac, ovdje
 13.  Marijo Vinko, ovdje
 14. Davor Miljanović, ovdje
 15.  Predstavnicima javnog priopćavanja
 16. Evidencija, ovdje
 17. Pismohrana

 

 

 

Skip to content