Gradsko vijeće

Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 021-05/17-01/68
URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

Dugo Selo, 17. studenog 2017. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za Statut i Poslovnik
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

koja će se održati

u srijedu,  22. studenog 2017. godine, s početkom u 15.00 sati
u zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje prijedloga Odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 5. sjednici, 23. studenog 2017.

2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone ”Centar” naselja Dugo Selo

3. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Napomena: Materijali pod točkom 1. za sjednicu Odbora vijećnicima su dostavljeni uz poziv za 5. sjednicu Gradskog vijeća i dostupni su na web stranici Grada Dugog Sela, www.dugoselo.hr., a materijal pod točkom 2. u privitku je pozivu.

Predsjednik

Odbora za Statut i Poslovnik:

Darjan Budimir, mag.iur., v.r.

Dostaviti:

1.

Darjan Budimir, Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 27

2.

Božidar Cik,Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24

3.

Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157

4.

Zvonko Novosel – Dolnjak, Dugo Selo, Ulica M. J. Zagorke 53

5.

Renata Jelečki, Dugo Selo, Gorička ulica 7

6.

Nenad Panian, ovdje

7.

Jasminka Kokot Bambić, ovdje

8.

Nikola Tominac, ovdje

9.

Mladen Šestan, ovdje

10.

Marijo Vinko, ovdje

11.

Dean Dragičević, ovdje

12.

Sredstvima javnog priopćavanja

13.

Evidencija, ovdje

14.

Pismohrana

Skip to content