Odbor za dodjelu nagrada

            i priznanja

 

KLASA: 021-05/17-01/47

URBROJ: 238/07-03- 04/04-17-1

Dugo Selo,  01. rujna 2017. god.

 

 

Na temelju članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  1/14) i članka 10. Odluke o  javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14)

 

S A Z I V A M

 sjednicu Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

Grada Dugog Sela

 koja će se održati

 u srijedu, 06. rujna  2017. god., s početkom u 15,00 sati

u zgradi gradske uprave (soba br. 35/I.)

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2017. godini

 

 

Predsjednik

Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

 

Darjan Budimir mag.iur., v.r.

 

 

 

DOSTAVITI:

1. Darjan Budimir, Dugo Selo, I.G. Kovačića 27
2. Ivan Šajković, Dugo Selo, Vatroslava Lisinskogh 33 e
3. Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4. Ivica Šafarić, Dugo Selo, Kažotićeva 8
5. Kristina Jelečki, Dugo Selo, Puhovska 40a
6. Nenad Panian, ovdje
7. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
8. Nikola Tominac, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Sredstvima javnog priopćavanja
11. Evidencija, ovdje
12. Pismohrana, ovdje

 

Skip to content