Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Odluku sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela, iz Zaključka o javnim okupljanjima na području Grada Dugog Sela u vrijeme provođenja mjera zaštite od širenja koronavirusa, donesenog na 3. sjednici održanoj 13. ožujka 2020. godine, da se do...

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGO SELO Mjesni odbor Dugo Selo-Zapad Vijeće Mjesnog odbora KLASA: 026-01/19-01/17 URBROJ: 238/07-10/06-20-3 Dugo Selo, 3. ožujka 2020. Na temelju članka 20. Pravila Mjesnog odbora Dugo Selo-Zapad, Vijeće Mjesnog odbora poziva građane na ZBOR GRAĐANA MJESNOG ODBORA DUGO SELO-ZAPAD koji će se održati u utorak, 10. ožujka 2020. godine s...

PRIJEDLOG ODLUKE ZA DODJELU SREDSTAVA PROGRAMIMA/PROJEKTIMA UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ČIJE JE PODRUČJE DJELOVANJA KULTURNOG, SOCIJALNOG, HUMANITARNOG, SPORTSKOG, OBRAZOVNOG I SLIČNOG ZNAČENJA U OKVIRU OSTALIH POTREBA U 2020. GODINI...

Skip to content