DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2        DUGO SELO Klasa:601-02/20-01/38 Urbroj:238/07-68-01-20/1   Na temelju članka 49.Statuta dječjeg vrtića „Dugo Selo“(Klasa: 003-05/13-01, Urbroj:238/07-68-13-01-09, od 27.studenog  2013. godine), a vezano uz Odluku Vlade Republike Hrvatske uvjetovane epidemijom COVID -19, ravnateljica Vrtića upućuje sljedeću O B A V I J E S T  R...

Skip to content