Evidencija umirovljenika Grada Dugog Sela

 

Na web stranici Grada Dugog Sela, pod OBRASCI I ZAHTJEVI, dodan je Obrazac za prijavu u evidenciju umirovljenika Grada Dugog Sela.

Evidencija umirovljenika GRADA DUGOG SELA vodi se u svrhu isplate godišnje jednokratne potpore umirovljenicima. Podaci se prikupljaju radi stvaranja baze umirovljenika iz koje će se  vršiti isplate potpora na račun umirovljenika, a čuvaju se za vrijeme ostvarivanja prava na isplatu, odnosno do saznanja o nastanku nekog razloga radi kojeg osoba gubi pravo na potporu ili do brisanja podataka na osobni pisani zahtjev umirovljenika.

Obrazac se predaje osobno u zgradi Gradske uprave Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, soba 43 ili šalje poštom na istu adresu ili na email: umirovljenici@dugoselo.hr zajedno sa prilozima. Za ostvarivanje prava na primitak potpore prijave se zaprimaju isključivo do 29.02.2024. Umirovljenici koji predaju nepotpun obrazac (iz kojeg nisu vidljivi ime, prezime, puna adresa, OIB i osobni broj umirovljenika), te oni umirovljenici koji nisu priložili kopije dokumenata, a nisu dali njihove originale na uvid službenoj osobi, neće biti uvedeni u evidenciju.

Istekom rokova za prijavu i utvrđenih rokova za isplatu potpore prestaje pravo na preuzimanje potpore.

 

GRAD DUGO SELOSkip to content