JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA SAVJET MLADIH GRADA DUGOG SELA

Savjet mladih Grada Dugog Sela savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Dugog Sela. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih, su osobe s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici objavljenoj na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela: www.dugoselo.hr te se dostavlja na adresu: Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, Odbor za izbor i imenovanja, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1. Rok za isticanje kandidatura je trideset dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.

 Skip to content