Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela u ovom mandatu Vijećnička pitanja na aktualnom satu

Vijećnik SDP-a Stjepan Štefinovec na početku je zatražio je objašnjenje o „prijeporu koji nastao tijekom javnog izlaganja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela netom prije sjednice Gradskog vijeća“, na što je pročelnik Marijo Vinko ukratko pojasnio kako se radi o ciljanim izmjenama financiranim od strane tvrtke Valipile koja ima namjeru izgraditi na jednom od gradskih područja peradarsku farmu. Ponuđene lokacije za izgradnju takvog objekta su na području naselja Prozorja, Donjeg Dvorišća, Velike i Male Ostrne, Leprovice i Andrilovca koja imaju poljoprivredna područja te su izmjenama specificirani uvjeti izgradnje takvog objekta, koji su i postroženi, no većina prisutnih na izlaganju izrazila je nezadovoljstvo, kazao je pročelnik. Ujedno je naglasio kako Javna rasprava izmjena Prostornog plana je još uvijek u tijeku, do zaključno 3. travnja, te do tog roka svi mogu dati svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida u Gradskoj upravi Grada Dugog Sela, ili pismenim putem Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Dugog Sela. Drugo pitanje vijećnika Štefinovca upućeno je glavnom uredniku Dugoselske kronike zbog medijskog nepokrivanja skupštine DVD-a Leprovica, na koje je Nenad Haleuš Mali izrazio žaljenje i ponovio isprike, kazavši kako je DVD-u Leprovica ponuđena mogućnost naknadne objave vijesti, što nije prihvaćeno, dodajući kako zbog obveze u organizaciji koncerta djelatnici nisu bili u mogućnosti izaći na teren i pokriti događanje.
Vijećnik Stjepan Bertek nadovezujući se na izmjene Prostornog plana grada Dugog Sela izrazio je stav osobni, kao i stav mjesnih odbora iz Velike i Male Ostrne kojim se odlučno protive izgradnji peradarske farme koja bi prema zadanim propisima mogla biti udaljena od građevinske zone svega 300 metara. Također protive se što se izmjene donose za investitora koji već izgrađeni objekt na području grada nikada nije stavio u funkciju, već ga sada prodaje. Vijećnik Bertek također zatražio je žurno saniranje udarne rupe na bankini ulice Rimski put, koja je pod ingerencijom Županijske uprave za ceste, na što je pročelnik Vinko kazao kako je već ranije poslan dopis. Vijećnik Nenad Panian uz temu izmjena Prostornog plana komentirao je „kako je moguće da Općina Rugvica svojim propisima definira 2 km udaljenost izgradnje takvih objekata od građevinske zone, dok Grad Dugo Selo svega 300 metara“. Također Panian je zatražio objašnjenje direktora ViO Zagrebačke županije Tomislava Mastena zašto je sjedište ove tvrtke u Zagrebu, ne i u Dugom Selu, na što je prisutni direktor kazao kako o tome odluku donosi Skupština Društva te da se vlasnici tvrtke, njih 14, među kojima i Dugo Selo, nisu mogli odlučiti gdje će biti sjedište. Gradonačelnik Stipo Velić na to je kao član Skupštine ViO Zagrebačke županije kazao kako „ Skupština nikada nije donijela odluku o sjedištu ove tvrtke“. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić zanimalo je u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za treću osnovnu školu na području grada koja se u investicijskim planovima Zagrebačke županije navodi kao projekt od 2016. do 2020. godine. Gradonačelnik Velić je istaknuo kako bi projektna dokumentacija trebala biti gotova do kolovoza, odnosno rujna ove godine, a projekt izgradnje će financirati Ministarstvo školstva, Zagrebačka županija i jednim dijelom Grad Dugo Selo. Na pitanje vijećnika Stjepana Novosela o cijeni plina, direktor DUKOM plina Mladen Vrabec, kazao je kako će cijena od 1. travnja biti nešto manja, a potrošači će to osjetiti tek u listopadu, studenom. Vijećnika Nenada Sedlara zanimalo je koliko „dubioze bivše tvrtke DUKOM-a stvaraju probleme u poslovanju tvrtke ViO Zagrebačka županija“, na što je direktor Masten naveo sudski spor sa Zagrebom i dugovanju od 16 milijuna kuna. „Kako god se sudski spor završi mi ćemo biti dužni platiti 7 do 8 milijuna kuna, što će naše poslovanje zasigurno opteretiti“, rekao je Masten. Što se tiče nekretnina, Masten najavljuje kako će u prostorijama DUKOM-a biti smješten laboratorij za ispitivanje kakvoće vode, dok jedan dio zemljišta (oko hektar i pol) morali su dati državi za proširenje izgradnje željezničke pruge. Vijećnika Stjepana Valjka zanimalo je da li je upoznat s problematikom zapošljavanja troje zaposlenika na Pročistaču u Oborovskim Novakima, na što je direktor Masten naveo da problematike nema te da su zaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Vijećnik Valjak tvrdi da su zaposlene osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, dok oni koji ispunjavaju nisu primljeni, radi čega će se pokrenuti pravni postupak. Vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak je komentirao kako „Uprava Društva ViO Zagrebačka županija evidentno ne sluša Skupštinu te kako se nezadovoljstvo s radom tvrtke akumulira i u drugim gradovima, Zelini, Ivanić Gradu te će se s tom problematikom morati pozabaviti novi saziv političkih struktura“.

Uravnotežen proračun za 2017. godinu

Vijeće je na svojoj današnjoj, ujedno i zadnjoj sjednici u ovom sazivu, donijelo niz odluka. Većinom glasova prihvaćen je prvi rebalans proračuna za 2017. godinu o čemu je vijećnike izvijestila Marica Knezić, voditeljica Odsjeka za financije. Prihodi i primici iznose 70.445.805 kuna, planirani manjak je 1.168.400 kuna, a ukupan plan 69.277.405 kuna. Planirana raspoloživa proračunska sredstva iznose 64.501.805 kuna, a planirani manjak 700.000 kuna. U prošloj godini ostvaren je višak prihoda od 1.848.040 kuna predložene su izmjene proračuna. Povećanje prihoda iskazano je za prihod od komunalnog doprinosa koji je usklađen s trenutnim potraživanjima i procjenom naplate do kraja godine.Rashodi i izdaci iznose 69.277.405 kuna, ovim rebalansom predlaže se povećanje za 2.038.768 kuna. Povećanje rashoda odnosi se na potrebe koje su iskazane u rebalansima pojedinih programa. Programom Gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture planira se povećanje za 580.000 kuna, a odnosi se na povećanje projektiranja nogostupa u naselju Leprovica, uređenje prilaza i nogostupa prilikom asfaltiranja Zagrebačke ulice, na obnovu Kumrovečke ulice. Za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje planirano je povećanje od 750.000 kuna za Ferenčakovu ulicu gdje se planiraju sredstva potpore za izvođenje radova. Za rekonstrukciju Omladinske ulice u Velikoj Ostrni planirano je povećanje za 80.260 kuna sukladno prijavi na natječaj. Zatim, za izgradnju Društvenog doma u Maloj Ostrni smanjena su sredstva za izgradnju u iznosu od 549.760 kuna, s obzirom da se tek u drugoj polovici godine očekuje otvaranje natječaja na koji bi se ovaj projekt prijavio te se u ovoj godini ne može izvesti veći obim radova. A za izgradnju društvenog doma u Lukarišću povećana su sredstva za 244.500 kuna prema prijavi na natječaj i obimu mogućih izvedenih radova u ovoj godini.Za 49.000 kuna povećana su sredstva za sport što se odnosi na povećanje kapitalne donacije Sportskom centru za rekonstrukciju objekta stare škole u Velikoj Ostrni koja se koristi za potrebe NK Ostrna u predviđenom postotku financiranja iz proračuna. Oba projekta prijavit će se na natječaj mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH, za provedbu tih ulaganja Vijeće je dalo suglasnost.Sredstva rashoda za Dječji vrtić povećavaju se za iznos od 459.700 kuna. Tako se smanjuju sredstva za radove obnove objekta u Lukarišću u iznosu od 332.300 predviđena preko natječaja EU i planiraju se sredstva u iznosu od 333.000 kuna od donacija prema natječaju za energetsku obnovu vanjske ovojnice objekta. Za obnovu objekta Glazbene škole smanjena su sredstva u iznosu od 399.597 kuna, s obzirom da će Glazbena škola provesti natječaj za radove na obnovi krovišta škole i za to su joj povećana sredstva iz proračuna za 150.000 kuna. Povećana su i sredstva za kulturu. U Pučkom učilištu planirano je povećanje rashoda za 232.500 kuna. Za kupnju vozila planiran je iznos od 100.000 kuna s obzirom da je postojeće staro vozilo koje POU koristi neekonomično. Za susret likovnih umjetnika planira se povećanje u iznosu od 15.000, 10.000 kuna za kazališne programe te još toliko za manifestacije. Sredstva za obilježavanje 50. godina izlaženja Dugoselske kronike povećana su s 5.000 kuna na 39.000 kuna, navela je Knezić neke od povećanja stavki.
Donijete su I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu koji se povećava s 8.926.360 kuna na 9.506.360 kuna. Što se tiče nogostupa u Bjelovarskoj, to je u fazi izvlaštenja, odgovorio je pročelnik Vinko vijećniku Sokaču. Većinom glasova prihvaćen je prvi rebalans Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za koji su planirana sredstva u 2017. godini 6,6 milijuna kuna, od čega se 2,4 mil.kuna odnosi na POU; 1,2 mil.kuna za Gradsku knjižnicu; za ostale potrebe u kulturi 520.000 kuna te 2,4 mil. kuna za Kulturni centar za posjetitelje. Također, rebalansirani su Program javnih potreba u sportu koji je uvećan za 1,38 posto i iznosi 3,6 mil.kuna te Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu koji je uvećan za 2,05 posto te iznosi gotovo 20 milijuna kuna, iznio je pročelnik odjela za društvene djelatnosti Veljko Bertak. Za predškolstvo iznos je 15,9 mil.kuna dok je za školstvo 4 mil.kuna.

Prihvaćena izvješća o izvršenjima prošlogodišnjih Programa javnih potreba Grada
 
Na dnevnom redu bila su i izvršenja ovogodišnjih Programa. Za Program gradnje objekata planirani su prihodi 7.219,500 kuna, ostvareno je 7.791, 984 kune. Velik je priljev na stavci komunalni doprinos (planirano 4.131.500 kuna, ostvareno 5.014.437 kuna). Taj dio je prenesen u 2017. godinu. Po rekapitulaciji, od planiranih 7,2 milijuna kuna za program gradnje ostvareno je 4.994.997 milijuna dok je ugovoreno oko 6 milijuna. Razlika u odnosu na planirano je oko 1,2 milijuna te će se većina utrošiti na radove u ovoj godini. Od stavki iz prošlogodišnjeg programa gradnje, izdvojio je dječja igrališta za koja je bilo planirano 130.000, izvršeno 117.000 kuna; za parkove i zelene javne površine od 124.000 izvršeno je 119.000 kuna; za nogostupe od planiranih 585.000 kuna realizirano je 475.134 kune, ali je jedan dio prebačen na ovu godinu jer je ugovoreno bilo 523.509 kuna. Za nerazvrstane ceste planirani iznos bio je 3.235.000 kuna, izvršeno je 1.698.850, ali po ugovorenom iznos je 2,655.179 kuna te je više od milijun kuna preneseno u ovu godinu. Za javnu rasvjetu utrošeno je 32.008 kuna (planirano 40.000); gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planiralo se utrošiti 700.000, a ostvareno je 640.887 kuna, ugovoreno 663.274 kune. Za program održavanja od planiranih 4.717.323 kuna, od izvora komunalne naknade ostvareno je 4.521.675 kuna, a realizirano je 4.008.810 kuna što se odnosi na pogodnije ugovorene radove i na one koji se zbog vremenskih uvjeta nisu mogli obaviti.  Većinom glasova vijećnici su prihvatili izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2016. godinu. Za kulturu je ostvareno oko 3,4 milijuna kuna; sport 3,2 mil.kuna; socijalnu skrb oko 1,5 mil.kuna. Za Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu ostvareno je u prošloj godini 14,8 mil.kuna. Ukupno je Grad izdvojio više od 20 mil.kuna što pokazuje senzibilitet za društveni segment, naveo je pročelnik Bertak. Prihvaćen je Program Savjeta mladih za 2016. godinu, o čijim je realiziranim projektima izvijestila predsjednica Maja Matijaš.

Odluka o gradskim porezima

Gradonačelnik Velić podnio je izvješće o svom radu u razdoblju od srpnja do prosinca 2016. godine koje je prihvaćeno većinom glasova. Izdvojio je projekt kanalizacijskog sustava, a što se tiče ulaska u ViO ZŽ rekao je kako se može, što se tiče udruživanja, puno kvalitetnije i odgovornije raditi. Zadovoljan je što su u njegovu mandatu riješene tri važne prometnice Rugvička, u Ostrni te Zagrebačka. Zahvalio se svima na korektnoj suradnji, prijedlozima i sugestijama vezanim za razvoj Grada te zaželio sreću svima u budućem radu. Prihvaćena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora. Vijeće je prihvatilo Strategiju te Plan raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada koji imaju dugoročni strateški cilj – organizirati učinkovitije i transparentno korištenje gradske imovine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarenja veće ekonomske koristi, navedeno je. Kako je kazao pročelnik za pravne poslove Mladen Šestan, Grad je uspostavio sistematizaciju nekretnina u svom vlasništvu te ima sređen Katastar i Gruntovnicu što je rijetkost. Donijeta je odluka o gradskim porezima, a to su prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor te porez na nekretnine. Po novom Zakonu o lokalnim porezima JLS-ovi moraju izmijeniti odluku o svojim porezima do 30. lipnja. Njome se ukida porez na javne površine i porez na tvrtku. Porez na kuće za odmor provodit će do kraja ove godine, a od 1.siječnja 2018. godine se ukida. Porez na nekretnine će biti gradski porez, a počet će se primjenjivati po utvrđenju vrijednosti boda za nekretnine, uz utvrđenje stanja i starosti nekretnine što će se provoditi u suradnji s ranije spomenutim Katastrom i Gruntovnicom. Zakonska je obveza da Grad izda rješenja od 1. siječnja do najkasnije, do 31. prosinca 2018. godine. Grad se pripremio za ove izmjene, formulari su spremni, obavijesti će se poslati, kazala je Knezić. U 1. razred srednjoškolskog programa Glazbene škole šk.godine 2017./18. upisat će se 25 učenika, a prihvaćen je i Elaborat o opravdanosti osnivanja glazbenog vrtića pri Glazbenoj školi. Kako je pojašnjeno, ne radi se o vrtiću, korišten je samo taj naziv već o programu namijenjenom predškolcima koji je propisan Zakonom o školstvu i koji će donijeti dosta veliki prihod GŠ-u, a neće biti financijski teret Gradu.
Na kraju sjednice, u ime svih vijećnika na suradnji i radu gradonačelniku i stručnim službama zahvalio je vijećnik Stjepan Novosel, kojeg većina vijećnika zove Deda Novosel. Prisjetivši se svog prethodnika pok. Željka Ivaničeka, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Klarić raspustio je ovo gradsko tijelo zaželjevši i da u sljedeći saziv dođu ljudi s iskustvom i znanjem.

amšSkip to content