Radovima za opće dobro do uređenijeg grad

 radovi za opće dobroUnatrag mjesec dana na području grada Dugog Sela provode se aktivnosti angažiranja socijalnih kategorija stanovništva u radovima za opće dobro, bez naknade. Radi se o modelu utemeljenom u Zakonu socijalnoj skrbi po kojem korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) “vraćaju” državi pomoć koju im isplaćuje, na način besplatnog participiranja u radovima za opće dobro.

 „Poslove na kojima su trenutno angažirani korisnici ZMN obuhvaćaju jednostavne komunalne radove, kao što je čišćenje gradskih oglasnih stupova i panoa, okopavanje grmova i parkovnih gredica, uređenje i uklanjanje niskog raslinja u Perivoju grofa Drašković, čišćenje lišća na javnih površinama, te uređenje cvjetnih rubnjaka“, pojasnila je stručna suradnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Dugog Sela Jadranka Robić. Trenutno je angažirano devetero osoba, dok je jedna grupa od devetero ljudi već zaključila svoje „mjesečne radove za opće dobro“. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, članak 39. (NN 157/13 i NN 152/14) u navedenim radovima korisnici zajamčene minimalne socijalne naknade mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Grupe su stoga koncipirane, pojašnjava Robić, da odrađuju 6 radnih dana u vremenu od 9 do 14 sati, pri čemu je svaka osoba osigurana od eventualnih ozljeda, te joj je svakodnevno omogućen besplatni topli obrok. Ovisno o potrebama Grad Dugo Selo će i dalje pozivati potencijalne kandidate, a sve na temelju podataka Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.

Potrebno je napomenuti kako su navedene i sankcije ukoliko se radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva ne odazove pozivu JLS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. Pema spomenutom članku 39. Zakona pravo na zajamčenu minimalnu naknadu bit će im ukinuto. „Zasada takvih slučajeva nije bilo, štoviše građani, korisnici ZMN se odazivaju našem pozivu te u suradnji s njima dogovaramo radne grupe“, dodaje Robić, ističući kako je Grad nadasve zadovoljan s dosadašnjom suradnjom, kao i s učinjenim poslovima od strane korisnika.

Na kraju potrebno je razlučiti razliku javnih radova i radova za opće dobro. Naime, javni radovi su jedna od mjera aktivnog poticanja zapošljavanja pod ingerencijom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i kao takvi su subvencionirani, dok su radovi za opće dobro, pod nadležnosti Centra za socijalnu skrb, novi sustav uvjetovanja radno sposobnog korisniku ZMN-a da aktivno traži posao i da na zahtjev jedinica lokalne samouprave obavlja rad za opće dobro.Skip to content