U utorak, 30. ožujka 2021. godine, s početkom u 13h, u Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom Selu, Ulica Đure Dubenika 2, održati  će se 34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
 3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020. godinu
 4. Prijedlog Odluke o donošenju X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 5. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
 6. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 7. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2020. godinu
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.
 9. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
 11. Prijedlog Odluke o kupnji dijela nekretnine – k.č. broj 514 k.o. Dugo Selo II
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022.
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Strukturu i Plan upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022.
 14. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 15. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
 16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Ustanove Sportski centar Dugo Selo
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
  Atletski klub “Martin Dugo Selo”
  Udruga Hrvata BiH “Rodna gruda”
  KUD “Preporod” Dugo Selo
  KUD “Preporod” Dugo Selo
  ŠRD “Dugo Selo
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
 19. Prijedlozi i informacije
Skip to content