Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donijelo 1. rebalans gradskog proračuna za 2015. godinu

Aktualna pitanja vijećnika

Aktualni sat 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, posljednje prije ljetne stanke, počeo je s pitanjima vijećnika Stjepana Novosela o zaprašivanju komaraca na području grada, o razlozima promjene relacije vožnje autobusa te o postavljanju prometne rampe uz prolaz zgrade KUD-a Preporod. Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko odgovorio je kako je zaprašivanje bilo planirano ove subote, 20. lipnja, no zbog loše vremenske prognoze odgađa se za sljedeći tjedan. O promjeni smjera voženje autobusa (koji vozi preko Lukarišća), a koja sada vozi Rugvičkom, Predavčevom te staje na autobusnom ugibalištu u centru, pročelnik navodi da je napravljena na traženje korisnika. Što se tiče mogućnosti postavljanja rampe u dijelu prolaza kod Preporoda, vijećnik će o istome biti informiran pismenim putem. Vijećnik Nenad Panian (HNS) zatražio je pismeni odgovor od nadležnih službi kada će se riješiti asfaltiranje ulice Živice na Martin Bregu koje su građani u ulici tražili još od 2004. godine. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić (SDP) zanimalo je na koji se način Dugo Selo uključilo u projekt Master plana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te je predložila da se prilikom izrade II. faze organizira javna rasprava u Dugom Selu. Pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak kazao je kako je nedavno potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu prve faze Master plana te da o izradi druge faze, i kada će to biti, zasada nemaju saznanja. Vijećnik Nenad Sedlar zatražio je da mu se za sljedeću sjednicu pripremi materijal s popisom svih djelatnika gradske uprave Grada Dugog Sela, njihovih radnih mjesta, opis djelatnosti te kada su zaposleni. Vijećnika Stjepana Štefinovca (SDP) interesiralo je da li je Grad aplicirao na natječaju Zagrebačke županije za uređenje gospodarske zone te je zatražio pismenim putem odgovor o radu mjesnih odbora od konstituiranja do danas, kao i njihove pojedine planove rada za ovu godinu. Što se tiče apliciranja na županijski natječaj pročelnik Vinko je odgovorio kako Grad trenutno ne udovoljava uvjetima, no svejedno će se na isti javiti. Vijećnik Stjepan Bertek istaknuo je kako prema smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanjapovjerenici civilne zaštite trebali bi biti određene osobe u mjesnim odborima, najčešće predsjednici Mjesnih odbora koji se mogu aktivno uključiti u zaštitu i spašavanje na svom području. Stoga je zatražio da kao zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Dugog Sela nazoči sljedećim sjednicama mjesnih odbora kako bi ih o istome informirao.
Usvojena izvješća proračunskih korisnika za 2014. godinu

Prema izvješću Dječjeg vrtića Dugo Selo kojeg je prezentirala ravnateljica Draženka Sesan u protekloj godini, između ostalog, bilo je upisano 419 djece u 16 odgojnih skupna, 100 jasličke dobi i 319 vrtićke dobi. U svibnju je nakon natječaja 125 molbi zadovoljilo uvjete, te je upisano 80-ero djece dok je neupisano ostalo 45-ero. Prošle je godine otvoreno još jedno vrtićko odjeljenje te je upisno još 22-oje djece. Ukupni prihodi iznosili su 10.644.075 kuna.

Gradska knjižnica Dugo Selo prošle godine imala je 1.300 korisnika (664 odraslih i 636 djece) te ostvarila prihod od 41.226 kuna. Tijekom godine posuđeno je 33.642 bibliotečnih jedinica, dok ukupni fond Knjižnice iznosi 58.203 knjige. Ravnatelj Aleksandar Antolović naveo je kako je prošle godine po prvi puta došlo do drastične razlike između građe koju knjižnica nabavlja kroz kupovinu i one koje se pribavljaju po drugim osnovama (otkup i pokloni). A i dalje veliki problem smještaja sve knjižne i audio građe jer prostor Knjižnice premali.

Vijećnik Nenad Panian predlaže da se prostor bivše zgrade Doma zdravlja koja je odnedavno prenijeta u vlasništvo Grada, rekonstruira za potrebe Gradske knjižnice.

Prema izvješću Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo kojeg je prezentirao ravnatelj Nenad Haleuš Mali ostvareno je 2.214.298 kuna, a djelatnost se obavljala kroz centre – za kulturu, obrazovanje i informiranje, odnosno Dugoselsku kroniku. Među vijećnicima povela se rasprava o osnivačkim pravima i obvezama financiranje, s obzirom da POU ima tri osnivača – Grad Dugo Selo, Općinu Brckovljani i Općinu Rugvica. Prema sporazumu o financiranju iz 1994. godine Grad sudjeluje sa 70%, Brckovljani 20% i Rugvica 10%, no u realnosti taj omjer je daleko drugačiji – Dugo Selo 92%, Brckovljani 5,5% i Rugvica 2,5%. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Ivaniček predložio je da se zaduži gradonačelnik Stipo Velić da na zajedničkom sastanku s predstavnicima osnivača revidiraju sporazum i iznađu rješenje koje će biti za sve strane pravično.

Glazbena škola Dugo Selo u 2014. godini ostvarila je 1.397.486 kuna prihoda. Struktura i financiranje se promijenilo zapošljavanjem novog nastavnog osoblja, uvjeti rada su poboljšani, a razina kvalitete odgojno-obrazovnog procesa je poboljšana uređenjem novih učionica, kupnjom novih glazbenih instrumenata. Školu je pohađalo ukupno 113 učenika osnovne i srednje glazbene škole, i to programe učenja klavira, flaute, violine, kontrabasa, brača i bisernice. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić

Sportski centar Dugo Selo u 2014. godini ostvario je 1.372.055 kuna prihoda. Prošlu godinu, između ostalog, obilježio je novitet – klizalište koje je nadmašilo očekivanja, kako odazivom i prijemom među građanima, tako i prihodima, kazao je ravnatelj Sportskog centra Miroslav Škrlec najavivši kako će se klizalište organizirati i u sezoni 2015./2016. Vijećnika Stjepana Novosela zanimalo kako će se riješiti problemi s krovom sportske dvorane koji zna prokišnjavati. Ravnatelj Škrlec kazao je kako je posljednja sanacija izvođača Zagorje Tehnobetona bila 2011. godine, te je u tvrtki u međuvremenu proglašen stečaj. Grad je tužio tvrtku te je donijeta pravomoćna presuda u korist Grada. Predstečajnom nagodbom Sportski centar potražuje 250.000 kuna, a kako pročelnik za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan navodi svim vjerovnicima je ponuđena isplata 40% ukupnog iznosa.

Izvješće o Vatrogasnoj zajednici grada Dugog Sela podnio je tajnik Ivica Klarić. Zajednica, između ostalog, broji 542 člana u 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ukupno je registrirano 78 intervencija, od čega 16 požara, 44 tehničkih intervencija, 4 akcidenta, 11 prijevoza vode. Ukupni prihodi iznosili su 772.181 kuna.

Usvojen prvi rebalans proračuna, radikalniji rezovi u jesen

Kako je prezentirala voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić prijedlog 1. izmjena i dopuna se predlaže radi usklađenja te je rezultat izvješća o izvršenju proračuna za 2014. godinu kada je ostvaren manjak u proračunu. Rebalansom isti manjak je smanjen za 674.799 kuna te sada iznosi 3.480.200 kuna.

Ovim I. izmjenama i dopunama proračuna smanjili su se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.480.200,67 kako bi se uravnotežio manjak prihoda prethodnih godina te pojedini prihodi od proračunskih korisnika.  Ostvareni ukupni prihodi i primici u prvih pet mjeseci ove godine s iznosom od 18.177.584 kune su 6% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U strukturi prihoda poslovanja od većih prihoda na prihode od poreza i prireza na dohodak odnosi se 11.010.440 kuna, što je 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne 2014. godine, prihod od komunalne naknade iznosi 1.481.210 kuna i veći je za 11%, a ostvareni prihod od komunalnog doprinosa iznosi ukupno 2.077.630 kuna, što je 140% više u odnosu na ukupnu naplatu na ime komunalnog doprinosa u istom razdoblju prošle godine. „Porez na dohodak stoji na razini prošlih godina, što je pozitivno, iako su postojale sumnje kako bi moglo doći do manjeg prihodovanja po istoj stavci“, navela je Knezić, dodajući kako je rashodna strana ipak smanjena u odnosu na ostvarene prihode. Tako su ukupni rashodi i izdaci s iznosom od 14.377.590 kuna manji za 13% u odnosu na isto razdoblje prošle 2014. godine. Od toga rashodi poslovanja iznose 13.208.467 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 649.810 kuna i izdaci za otplatu zajmova 519.313 kuna. Uštede su učinjeni na stavci plaća s obzirom da je prolongirano zapošljavanje pravnika i pročelnika za gospodarstvo i financije. Do smanjenja rashoda, pojasnila je Knezić, došlo je u sklopu stavke Upravnog odjela za prostorno uređenje, u iznosu od 2 milijuna i 98.000 kuna i to su u najvećem smanjene stavke vodnih građevina, s obzirom da se neće realizirati svi projekti. Također smanjenje je implementirano i na rashodnoj strani proračunskih korisnika – Dječjem vrtiću Dugo Selo ukupno je smanjeno 2,33% ili 240.500 kuna, Glazbenoj školi 9,54% ili 60.000 kuna, Gradskoj knjižnici 5% ili 56.000 kuna te Pučkom otvorenom učilištu 8,5% ili 231.000 kuna.

Vijećnica Jasminka Kokot Bambić komentirala je kako se radio o kozmetičkim zahvatima i kako se konkretniji moraju uskoro dogoditi. Također smatra kako Grad ne zapošljavanjem pročelnika odašilje poruku kako Grad dobro funkcionira, iako se u proračunu bilježi manjak. Gradonačelnik Stipo Velić najavljuje kako će se raspisati natječaj za pročelnika, no isto tako već u jesen pristupiti će se izradi 2. rebalansa proračuna koji će biti konkretniji i drastičniji, a ujedno će donijeti smjernice za planiranje proračuna za 2016. godinu.

Stjepan Bertek nazvao je ovaj rebalans tehničkim, a do jeseni bilo bi potrebno izraditi strukturu minusa u proračunu kako bi se mogle napraviti konkretne mjere ušteda za pokrivanje manjka. Gradonačelnik je dodao kako se Grad Dugo Selo ne nalazi u problemima kao mnogi drugi gradovi, no očito je kako su prethodne godine „pumpanja“ proračuna donijele svoje te je sada potrebno izraditi realnu sliku prihoda, shodno tome i rashoda. Vijećnici su većinom glasova usvojili prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna.

Program gradnje komunalne infrastrukture uvećan, dok program održavanja smanjen

Prijedlogom 1. izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture planirano je povećanje sredstava i to u iznosu od 152.500 kuna, tako da ukupno iznose 11.087.500 kuna. Između ostaloga, programom je planirana izgradnja nogostupa u Ulici B. Huzanića, prva etapa u iznosu od 400.000 kuna. Planirana je i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulica u naselju Velika i Mala Ostran u iznosu od 200.000 kuna, dok je za izgradnju nerazvrstane ceste Ulice T. Kapitana planirano uložiti 200.000 kuna, isto tolika suma planirana je za Sajmišnu ulicu od Oborovske do malog pružnog prijelaza. Frezanim asfaltom biti će postavljene Dunavska, dio Odranske ulice i dio Murske, dok su za izgradnju potpornog zida u Domobranskoj i Bunarskoj ulici planirana veća sredstva. Programom se planira i izrade projekata, kao i sanacija klizišta u Ulici Rudiščaki i Ulici Mladina. Za izgradnju javne rasvjete u Ulici grada Vukovara i dijelu Ulice hrvatskog preporoda utvrđuje se 46.000 kuna.

S druge strane 1. izmjene i dopune ovogodišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju smanjenje prihoda za 372.000 kuna, tako da će program raspolagati s ukupno 4.953.000 kuna. Prema pojašnjenju pročelnika Vinka, smanjenje nije bazirano na odustajanju od pojedinih predviđenih poslova i radova, niti su planirani neki novi, već su sklopljeni ugovori na iznos manji od planirane sume.

Usvojeni rebalansi programa javnih potreba u kulturi, sportu i predškolskom odgoju i školstvu

Usvajanjem izmjena i dopuna gradskog proračuna usvojeni su i pripadajući dokumenti, programi. Tako je prema programu javnih potreba u kulturi redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo umanjena za 231.000 kuna, dok je redovna djelatnost Gradske knjižnice Dugo Selo za 56.000 kuna. Ukupni prihodi programa za kulturu smanjuju se s planiranih 4.118.380 na 3.831.380 kuna.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuje se kako se na stavci za energetsku učinkovitost objekata planira smanjenje prihoda za 8.000 kuna dok je planirano povećanje u iznosu od 167.000 kuna za pokrivanje troškova održavanja sportskih objekata za svrhu saniranja krovišta sportske dvorane, te sada ukupno program raspolaže s 3.357.000 kuna u odnosu na planiranih 3.198.000 kuna.

Planirani prihodi programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu iznosili su 15.996.960, dok su prvim rebalansom umanjeni na 15.632.460 kuna. Promjene su ukomponirane u redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi gdje se planira umanjenje u iznosu od 249.500 kuna te radove uređenja gospodarskog dijela Dječjeg vrtića Dugo Selo u iznosu od 145.000 kuna. U dijelu koji se odnosi na financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu, škola u prirodi i obuka neplivača, prehrana djece u školskoj kuhinji, produženi boravak u osnovnim školama, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu planirano je povećanje u iznosu od 90.000 kuna dok se u dijelu financiranja Glazbene škole smanjuje za 60.000 kuna.

Odlukom vijećnika stara zgrada Doma zdravlja „vraćena“ Dugom Selu

Gradsko vijeće Dugo Selo jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju darovanja nekretnine – zgrade starog Doma zdravlja u trajno vlasništvo Gradu Dugom Selu. Upravno vijeće Doma zdravlja Zagrebačke županije (dosadašnji vlasnik spomenute nekretnine) donijelo je odluku o darovanju nekretnine Gradu Dugom Selu, koju je Županijska skupština Zagrebačke županije potvrdila. Vijećnik Kruno Blažinović (HNS)  izrazio je bojazan da zgrada ne doživi sudbinu kao i zgrada bivšeg Doma HV-a te je podsjetio kako postoji za istu konkretan program i projekt. Vijećnica SDP-a Jasminka Kokot Bambić predlaže da se osnuje Povjerenstvo stručnih ljudi koji će doći do kvalitetnog rješenja namjene zgrade. Pročelnik za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan kako je odlukom definirana buduća, široka, namjena – rekonstrukcija za potrebe gradske knjižnice, prostor čitaonice, gradska vijećnica, muzej i galerija.

Na sjednici Gradskog vijeća također je donijeta odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Grad Dugo Selo sklopit će sporazuma s Gradom Ivanić Gradom te općinama Kloštar Ivanić, Brckovljani i Križa. Grad Dugo Selo se sufinancirati pripremne aktivnosti projekta definirane Sporazumom razmjerno udjelu kućanstava na području grada u odnosu na ukupan broj kućanstava obuhvaćenih projektom i to sa iznosom od 82.100 kuna.

S obzirom na namjeru da gradski Dječji vrtić dugo Selo od sljedeće školske godine otvara novu privremenu odgojnu skupinu kapaciteta 22 djece u matičnom prostoru, planirano je zapošljavanje dva odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme od 1. rujna 2015. godine do 31. kolovoza 2016. godine. Inače, na natječaj za upis djece u školsku godinu 2015./2016. pristiglo je 147 zamolbi, od kojih 97 je primljeno, a 50-ero djece je ostalo neupisano. Financijskim planom sredstava za novo zapošljavanje su osigurana, istaknuto je na sjednici. Prijedlog odluke vijećnici su usvojili.Skip to content