Gradsko vijeće usvojilo odluku o komunalnoj naknadi, amandmanima uz manje izmjene

Jučer se na 14. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, pod predsjedavanjem Darjana Budimira, raspravljalo o prijedlogu nove odluke o komunalnoj naknadi kao i o vrijednosti boda komunalne naknade. Prijedlogom, koji je vijećnicima prezentirao pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, bilo je utvrđeno proširenje I. Zone na nove ulice, te su predloženi novi koeficijenti za II., III. I IV. Zonu umjesto dosadašnjih 0,7, 0,6 i 0,5 iznosili bi 0,9, 0,8 i 0,7 s obzirom na dosegnuti viši nivo opremljenosti spomenutih područja. No, s druge strane amandmanom Kluba vijećnika HDZ-a zatraženo je da se koeficijenti ne mijenjaju u odnosu na prijašnju odluku o komunalnoj naknadi, te da se I. zona djelomično proširi na nove ulice (u smanjenom obimu od predložene nove odluke) te da se u dijelu nekretnina koje su oslobođene plaćanja komunalne naknade uključe i trgovačka društva i pravne osobe kojima je Grad osnivač/suosnivač. S obzirom da amandmani nisu prihvaćeni od strane gradonačelnika Nenada Paniana, pristupilo se glasovanju te su na kraju usvojeni većinom glasova.

Uz istu točku Klub vijećnika Drugo Selo također je podnio svoje amandmane. Zatražili su da se nekretnine u kojima djelatnost obavljaju političke stranke ne oslobađaju plaćanja komunalne naknade, što je u predloženoj odluci bilo navedeno. A drugim amandmanom zatraženo je da se oslobođenje plaćanja komunalne naknade omogući roditeljima i starateljima djece s poteškoćama u razvoju kojoj je utvrđen stupanj invaliditeta veći od 70% i da žive u zajedničkom kućanstvu te osobama s 100% invaliditetom (slijepe osobe, nepokretne osobe). Gradonačelnik je prihvatio amandman vijećnika Drugog Sela kao i amandman vijećnika Stjepana Štefinovca. Po njegovom amandmanu obveznici će biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade čiji mjesečni dohodak po članu kućanstva u protekloj godini nije veći od 1.500, odnosno 2.000 kuna za samca, dok je odlukom predloženo 1.000 kuna po članu kućanstvu i 1.500 kuna za samca.

Inače novom odlukom mijenja se i koeficijent namjene za poslovne prostore koji služe za djelatnosti koje nisu proizvodne – tako za financijske djelatnosti koeficijent iznosi 10,00, za ugostiteljsku djelatnost 5,00, te za djelatnosti iz područja informatičke djelatnosti 2,00. Umjesto mjesečno, komunalna naknada plaćat će se tromjesečno. Uvodi se obveza plaćanja komunalne naknade trgovačkim društvima i pravnim osobama kojima je Grad osnivač ili suosnivač. Oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade objekti zaštićena kulturna dobra te objekti tradicijske arhitekture. Umjesto dosadašnjih oslobađanja plaćanje komunalne naknade u prve tri godine rada pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati proizvodnu djelatnost oslobođenje je prošireno na sve pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati poslovnu djelatnost.

Vrijednost boda kao jedan od elemenata za izračun komunalne naknade se ne mijenja u odnosu na postojeće stanje, nego se samo tehnički usklađuje s odredbama novog zakona, tako da je dosada mjesečno iznosila 0,40 kn/m2, a ovom odlukom ona godišnje će iznositi 4,80 kn/m2.

Uskoro javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni za izgradnju poslovnih objekata 

Temeljem iskazanog interesa za kupnjom zemljišta u Poduzetničkoj zoni, a za potrebe izgradnje poslovnih objekata – Gradskog vijeće donijelo je odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta k.č. broj 2212/1 livade, ukupne površine 6.440 m2. Procijenjena početna cijena iznosi 449.000 kuna, odnosno 69,72/m2. Pročelnik Mladen Šestan upoznao je vijećnike s Planom upravljanja i raspolaganja imovinom Grada za sljedeću godinu, koji su vijećnici također usvojili.

Dječji vrtić Vrapčić oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa – proširenjem prostora sva vrtićka djeca sljedeće godine bit će upisana

Gradsko vijeće je prihvatilo pismo namjere o oslobođenju Dječjeg vrtića Vrapčić obveze plaćanja komunalnog doprinosa s obzirom da je jedino ovaj privatni vrtić na području grada prihvatio poziv Grada za rješavanje problema neupisane djece u predškolske objekte dogradnjom, odnosno proširenjem njihovih vrtićkih kapaciteta. Radi se o iznosu od 126.691 kunu. DV Vrapčić planira dogradnju postojećeg objekta u Domobranskoj ulici za upis dodatnih 100-nu djece u 5 odgojnih skupina. Dječji vrtić se zauzvrat obvezuje na rad sljedećih 10 godina u gradu Dugom Selu. Vijećnika Sinišu Kljajića zanimalo je, s obzirom da se radi o povećanju kapaciteta, da li se planira povećanje broja parkirališta te na koji način će se riješiti sigurnost djece tijekom same izgradnje s obzirom da će se kao vanjski prostor koristiti Perivoj grofa Draškovića. Pročelnik Vinko kazao je da se Detaljnim planom uređenja u tom dijelu planira veliko parkiralište, a sam DV Vrapčić u dogovoru s nadležnim Ministarstvom ima sve potrebne suglasnosti za obavljanje djelatnosti i tijekom dogradnje.

Na sjednici je također razmatran prijedlog odluke o oslobađanju OŠ Josipa Zorića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju kotlovnice, u ukupnom iznosi 1.632 kune te prijedlog oslobađanja OŠ Ivana Benkovića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju kotlovnice u iznosu od 14.782 kune.

Kreće izgradnja višestambenih zgrada u Šaškovečkoj, Erdutskoj i u Ulici Hrvatskog preporoda 

Prema Prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela propisano je da se višestambene zgrade unutar građevinskih područja naselja Dugo Selo, Kopčevec i Lukarišće mogu graditi neposrednom provedbom Plana isključivo uz prethodno odobrenje Gradskog vijeća ili tijela koje ono ovlasti, stoga su na svojoj jučerašnjoj sjednici gradski vijećnici razmotrili prijedloge zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambenih zgrada na području katastarskih općina Dugo selo I i Dugo Selo II. te iste usvojili. Tako je planirana izgradnja višestambene zgrade, od 6 stambenih jedinica, u Erdutskoj ulici, investitora Tehnobeton d.o.o. iz Dugog Sela, zatim višestambena zgrada, 8 stambenih jedinica, u Ulici Hrvatskog preporoda, investitora ViSti nekretnine d.o.o. iz Dugog Sela te višestambena zgrada, 6 stambenih jedinica, u Šaškovečkoj ulici, investitora Miador d.o.o. iz Dugog Sela.

Ravnatelj Sportskog centra Dugo Selo i dalje Miroslav Škrlec

Nakon zaključenog javnog natječaja Upravno vijeće Sportskog centra Dugo Selo donijelo je prijedlog odluke da se za ravnatelja ustanove imenuje Miroslav Škrlec, dosadašnji ravnatelj, čija ponuda je zadovoljila sve natječajne uvjete, što su gradski vijećnici jednoglasno usvojili te time ga imenovali na period od 4 godine.

Gradsko vijeće također je prihvatilo, nakon stavljanja u mirovanje vijećničkog mandata Anđelke Knezović Svetec, zaključak o razrješenju iste vijećnice s dužnosti člana Mandatne komisije te imenovanje Ivana Gerecija na njeno mjesto.

Uz točku donošenja Programa rada Gradskog vijeća za 2019. godinu, tijekom koje planirano šest sjednica, prijedlog Siniše Kljajića za organiziranjem zasebne tematske sjednice Vijeća o dnevnom boravku u osnovnoj školi, predsjednik Gradskog vijeća Budimir nije podržao smatrajući da postoje dobre namjere za organiziranjem, te za tu temu nije potrebna zasebna sjednica. Ujedno na kraju predsjednik Gradskog vijeća najavio je sljedeću sjednicu za 20. prosinca.Skip to content