Search
Close this search box.

J A V N I   P O Z I V za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup javne površine u svrhu obavljanja uslužne djelatnosti pripremanja i usluživanja hrane i pića za vrijeme održavanja manifestacije „Martinje u Dugom Selu“ i Dan Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Na temelju članka 64. stavka 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 17. listopada 2017. godine objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup javne površine u svrhu obavljanja uslužne djelatnosti pripremanja i usluživanja hrane i pića za vrijeme održavanja manifestacije „Martinje u Dugom Selu“ i Dan Grada Dugog Sela za 2017. godinu

 

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup lokacije pod šatorom na rukometnom igralištu u Dugom Selu, na zemljištu označenom kao k.č. br. 577, k.o. Dugo Selo I, koja se daje u zakup u svrhu obavljanja uslužne djelatnosti pripremanja i usluživanja hrane i pića za vrijeme održavanja manifestacije „Martinje u Dugom Selu“ i proslava Dana Grada 2017. godine, koja će se održati 10. i 11. studenoga 2017. godine.

 

Namjena Površina Početna zakupnina u kn/m2 Početna zakupnina

(po danu)

Pripremanje i usluživanje hrane i pića 220 m2 10,00 kn 2200,00 kn

 

 1. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • registrirane su za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane te pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
 • nemaju nepodmirene porezne obveze i doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
 • nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Dugom Selu po bilo kojoj osnovi.

 

 1. Jamčevina za sudjelovanje na javnom pozivu u iznosu od 50% početne zakupnine za jedan dan zakupa (1100,00 kn) uplaćuje se na žiro račun Grada Dugog Sela, IBAN: HR7023600001810100008, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., model 68, poziv na broj: 9016-OIB uplatitelja, svrha uplate: „Jamčevina za zakup javne površine“.

 

 1. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom zakupninom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim pozivom.

Postupak prikupljanja ponuda je valjan i ako pristigne samo jedna valjana ponuda.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme, odnosno za vrijeme trajanja manifestacije – 10. i 11. studenoga 2017. godine.

 

 1. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 10 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu. Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude ili od sklapanja ugovora o zakupu, uplaćena jamčevina se ne vraća.

 

 1. Ponuda mora sadržavati:
 • podatke o ponuditelju: ime i prezime/naziv, adresu prebivališta ponuditelja fizičke osobe/sjedište pravne osobe, OIB i kontakt telefon,
 • ponuđeni iznos zakupnine, koji ne može biti niži od iznosa početne zakupnine,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini i
 • naziv banke i broj računa (IBAN) radi eventualnog povrata jamčevine.

 

Uz ponudu je potrebno priložiti:

 • za pravne osobe: izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci te podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje;
 • za obrtnike: izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci;
 • za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana;
 • ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Dugog Sela.

 

 1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Dugog Sela na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, a ista će se dostaviti svim ponuditeljima.

 

 1. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu u roku od 3 dana, računajući od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ugovor o zakupu neće se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem ukoliko ponuditelj i/ili njegov osnivač ima nepodmirenih obveza prema državi, odnosno Gradu Dugom Selu, po bilo kojoj osnovi.

Odabrani ponuditelj dužan je obavljanje svoje djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu, o svom trošku, ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje djelatnosti na predmetu zakupa.

Odabrani ponuditelj dužan je urediti predmet zakupa sukladno mjerama iskazanim u grafičkom prikazu koji je u prilogu ovog Javnog poziva i njegov je sastavni dio.

NAPOMENA: Prostor za termičku obradu hrane nalazi se izvan šatora, sukladno grafičkom prikazu.

 

 1. Pisane ponude podnose se u roku od 8 dana, računajući od dana objave poziva na web stranici Grada, u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Grada Dugog Sela, soba br. 39/I, na adresi GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom ˝ PONUDA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – „MARTINJE U DUGOM SELU“ I DAN GRADA DUGOG SELA – NE OTVARAJ˝.

Nepravovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

 1. Grad Dugo Selo nije obvezan prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu te pridržava pravo odustati od davanja u zakup predmetne lokacije u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu i poništiti javni poziv; sve bez ikakve odgovornosti za eventualnu štetu ponuditeljima.

 

 1. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 30. listopada 2017. godine u 10:00 sati, u zgradi gradske uprave Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Josipa Zorića 1, u Maloj vijećnici (soba 35/I).

Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

 

 1. Sve informacije o predmetnoj lokaciji i uvjetima javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Josipa Zorića 1, soba br. 44, svakim radnim danom od 08:00 – 15:00 sati te na telefon 01/2753-633.

 

KLASA: 350-01/17-01/14

URBROJ: 238/07-01-05/01-17-1

Gradonačelnik
Dugo Selo, 17. listopada 2017. Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Grafički prikaz

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content