J A V N I P O Z I V za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup štandova radi obavljanja prigodne prodaje za vrijeme održavanja manifestacije „Martinje u Dugom Selu“ i Dan Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo dana 20. listopada 2017. godine objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup štandova radi obavljanja prigodne prodaje za vrijeme održavanja manifestacije „Martinje u Dugom Selu“ i Dan Grada Dugog Sela za 2017. godinu

 

Predmet javnog poziva je davanje u zakup 17 štandova u Dugom Selu, na prostoru ispred zgrade KUD-a „Preporod“ u Dugom Selu, Josipa Zorića 23a, koji se daju u zakup u svrhu obavljanja prigodne prodaje za vrijeme održavanja manifestacije „Martinje u Dugom Selu“ i proslava Dana Grada 2017. godine, koja će se održati 10. i 11. studenoga 2017. godine.

 

Namjena Dimenzija štanda Zakupnina

(po danu)

Prigodna  prodaja 160 x 70 cm

100,00 kn

 

Pokretne naprave, odnosno štandovi namijenjeni su za prigodnu prodaju plodina, balona, bižuterije, suvenira, kokica, igračaka, proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i slično.

 

Na pokretnim napravama moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom ovim javnim pozivom. Ukoliko zakupnik pokretnu napravu koristi suprotno namjeni utvrđenoj ugovorom o zakupu, ugovor će se automatski otkazati, bez povrata uplaćenih sredstava.

Zakupnici su dužni obavljanje svoje djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu, o svom trošku, ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje djelatnosti na predmetu zakupa.

S odabranim ponuditeljima sklopit će se ugovori o zakupu na određeno vrijeme, odnosno za vrijeme trajanja manifestacije, kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Zakupnina se plaća jednokratno, najkasnije u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Zakupnik je obvezan, prilikom preuzimanja pokretne naprave, predstavniku organizatora predočiti dokaz o uplaćenoj zakupnini.

Organizator zadržava pravo izbora raznolikosti ponude, poštujući redoslijed zaprimanja ponuda.

Ponuda mora sadržavati:

podatke o ponuditelju: ime i prezime/naziv, adresu prebivališta ponuditelja fizičke osobe/sjedište pravne osobe, OIB i kontakt telefon.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

za pravne osobe: izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci te podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje;

za obrtnike: izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci;

za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice ili domovnice;

za vlasnike OPG-a: presliku iskaznice nositelja OPG-a;

potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana.

 

Pisane ponude podnose se u roku od 8 dana, računajući od dana objave poziva na web stranici Grada Dugog Sela i Dugoselske kronike, u zatvorenoj omotnici na adresu PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO, Josipa Zorića 21a, 10370 Dugo Selo, s naznakom ˝PONUDA ZA ZAKUP ŠTANDOVA – „MARTINJE U DUGOM SELU“ I DAN GRADA DUGOG SELA – NE OTVARAJ˝.

Nepravovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 31. listopada 2017. godine u 10:00 sati, u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 21a.

Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

 

Sve informacije o predmetnoj lokaciji i uvjetima javnog poziva mogu se dobiti u Pučkom otvorenom učilištu, svakim radnim danom od 08:00 – 15:00 sati te na telefon 01 27 53 419.

 

Ravnatelj
Dugo Selo, 20. listopada 2017. Nenad Haleuš Mali, prof., v.r.

 Skip to content